BIPŚroda, 07.6.2023

Nowatorska wizja zajęć szkolnych – granty edukacyjne

Nowatorska wizja zajęć szkolnych – granty edukacyjne
14 placówek, w których powstały najciekawsze projekty zajęć dydaktyczno-wychowawczych, otrzymało finansowe wsparcie z budżetu powiatu na ich realizację w roku szkolnym 2010/2011.

30 sierpnia br. komisja w składzie: przewodniczący - wicestarosta Dariusz Pilak, członkowie – Emila Dutka, przewodnicząca komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu oraz Aleksandra Kuźniak, dyrektor wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego przyznała 23 granty na łączną kwotę 118 226 zł.

Poniżej prezentujemy wykaz grantów edukacyjnych, które będą realizowane w bieżącym roku szkolnym.

Szkoła Tytuł projektu Cele projektu
I LO Zastosowanie platformy e-lerningowej jako narzędzia edukacyjnego wspomagającego nauczanie chemii oraz języka angielskiego Wsparcie uczniów w procesie nauczania chemii oraz języka angielskiego
I LO "Pamiętajcie o ogrodach" Promocja i wspieranie zjawisk i tendencji w polskiej i światowej kulturze
II LO Matematyka? To Lubię! Poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych
III LO "Zajęcia z samoobrony z wykorzystaniem technik zapaśniczych" Podniesienie sprawności fizycznej, kształtowanie podstaw społecznych, przeciwdziałanie agresji, kształtowanie pozytywnych cech charakteru
III LO "Warsztaty dobrej komunikacji" Projekt służący podniesieniu jakości komunikowania się uczniów
III LO "Warsztaty z psychologii komunikacji dla wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas; I stopień-Rościnno, II stopień- Dębki" Uwzględnienie pracy wychowawczej priorytetów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Zdobycie wiedzy na temat znaczenia komunikacji w zespole wolontariuszy, poznanie zasad poprawnej komunikacji, poznanie barier komunikacyjnych, ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych
SOS-W Nr.1 Przyroda uczy najpiękniej Wspomaganie wszechstronnego harmonijnego rozwoju ucznia w oparciu o otaczającą przyrodę
SOS-W Nr.1 Teatroterapia osób z niepełnosprawnością intelektualną Wspieranie rozwoju uczniów we wszystkich strefach funkcjonowania, tj.: poznawczej, społecznej, emocjonalnej, fizycznej
ZSP w Witkowie "Śladami historii - żydowski Kraków czasów okupacji" Bezpośrednie zapoznanie się uczniów z miejscami pamięci ,rozbudzenie postaw patriotycznych, doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
ZSP w Witkowie Śladami patrona szkoły-Dezyderego Chłapowskiego wybitnego dowódcy i prekursora nowoczesnego rolnictwa Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez aktywne obcowanie ze śladami historii związanymi z patronem
SOSW Nr 2 Przemysł przyjazny środowisku Poznawanie procesu technologicznego w zakładach przemysłowych w aspekcie ochrony środowiska
ZSG-LO w Trzemesznie Most polsko-ukraiński Wymiana kulturalno-językowa pomiędzy młodzieżą polską i ukraińską
ZSEO w Gnieźnie Stefan Kardynał Wyszyński- Patronem Szkoły i Wychowawcą Młodzieży Poszerzenie wiedzy uczniów na temat życia i wychowawczej roli Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia-Patrona szkoły
ZSPNr.4-ZSE-O w Gnieźnie Edukacja Konsumencka -zapoznanie z prawnymi aspektami ochrony konsumentów
-kształtowanie umiejętności odpowiedniego korzystania z reklamy
-integracja młodzieży, praca w zespole
ZSPNr.3 w Gnieźnie Po praktykę do Europy Grupa młodzieży francusko-polska będzie odbywać zajęcia warsztatowe np. nowoczesne techniki malarskie
Poradnia Kłecko Od kariery szkolnej do kariery zawodowej Przygotowanie uczniów do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru dalszej drogi kształcenia oraz właściwego planowania kariery zawodowej, umożliwiającej aktywne funkcjonowanie na rynku pracy
SOSW Kłecko "Zwierzyniec" - zajęcia wspierające edukację przyrodniczą oraz integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu Wzbogacenie wiedzy o zwierzętach domowych, hodowlanych i dziko żyjących, integracja z kolegami z innych placówek
ZSP 1 "Szkolne koło fotograficzne okno na świat" Nauka dobrej fotografii poprzez spotkania i zajęcia w plenerze z profesjonalnym fotografem, dokumentowanie ważnych uroczystości szkolnych i umieszczanie ich na stronach internetowych szkoły, uczestniczenie w konkursach fotograficznych organizowanych w powiecie i województwie
ZSP 1"Kółko teatralno-filmowe "wizjonerski profesjonalizm gestu i słowa" Gotowość podejmowania działań tworzenia i współtworzenia sztuk teatralnych i filmowych- zaangażowanie w przygotowanie przedstawień i scenariuszy filmowych, spektakli, kostiumów, scenografii i rekwizytów
ZSP1
ZSP 2
Zajęcia wspierające edukację techniczną oraz integracje grup rówieśniczych, żeby z nas orły wyrosły Rozwijanie zainteresowań własnych, pogłębianie wiedzy, kształtowanie cech charakteru(cierpliwość odpowiedzialność, szacunek)
ZSP1
ZSP 2
Zajęcia wspierające edukację techniczną oraz integracje grup rówieśniczych, żeby z nas orły wyrosły Rozwijanie zainteresowań własnych, pogłębianie wiedzy, kształtowanie cech charakteru(cierpliwość odpowiedzialność, szacunek)
ZSP 2 "Praca dla edukacji-edukacja dla pracy" Poznanie przez uczniów wybitnych dzieł polskiego kina, poszerzanie wiedzy o filmie i historii, budzenie poszanowania dla wartości pracy. Wyrównanie szans edukacyjnych
ZSP 2 "Rozwój zainteresowań technicznymi kierunkami kształcenia poprzez udział w konkursach tematycznych" Rozwijanie zainteresowań młodzieży gimnazjalnej elektrotechniką i mechaniką
ZSP 2 "Zajęcia pozalekcyjne na basenie" Zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze dla uczniów, mające na celu naukę i doskonalenie techniki pływania uczniów, mające na celu naukę i doskonalenie techniki pływania
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki