BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XVI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

  Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2003 rok :
  1. przedstawienie „Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2003 rok",
  2. dyskusja,
  3. przedstawienie opinii RIO oraz opinii wszystkich Komisji, w tym Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu,
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu
 8. Przyjęcie tekstu deklaracji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
 9. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. ustanowienia odznaki honorowej Powiatu Gnieźnieńskiego,
  2. podjęcia współpracy między Powiatem Gnieźnieńskim a Prowincją di Forli-Cesena,
  3. zmiany Strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego,
  4. uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska,
  5. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego,
  6. wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Gnieźnieński pomocy finansowej od Miasta Gniezna na zakup echokardiografu oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Miastem Gnieznem,
  7. wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
  8. zmiany kotłowni węglowej na gazową wraz z modernizacją systemu ogrzewania oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynku szkolnego w Gnieźnie przy ul. Cieszkowskiego 17,
  9. podziału środków w roku budżetowym 2004 przeznaczonych na sfinansowanie prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych,
  10. zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2004 rok,
 10. Wolne głosy.
  drukuj:
  udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki