BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Konsultacje

Konsultacje
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011 przyjętego przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 06.10.2010 r.

Projekt Programu został opracowany zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o pożytku, stąd pojawiły się w nim nowe elementy, takie jak sposób jego oceny oraz informacja na temat tworzenia i konsultacji Programu.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem powiatowym, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów Programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny. Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.

Uwagi prosimy zgłaszać na „formularzu konsultacji” pocztą elektroniczną - obywatelski@powiat-gniezno.pl,
faksem: 61 424 66 23
lub pocztą (dane adresowe znajdują się w formularzu)
w terminie od 7 października do 22 października 2010 r.

Opinie, uwagi i wnioski zgłoszone przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostaną przekazane do zaopiniowania właściwym merytorycznie wydziałom starostwa (np. uwagi dotyczące zdrowia do Wydziału Zdrowia), a następnie Zarządowi Powiatu.

Do pobrania:

  • Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • Formularz konsultacji

    drukuj:
    udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki