BIPŚroda, 07.6.2023

Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży w Gnieźnie

Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży  w Gnieźnie
Na podstawie art. 11, ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r. ze zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 25 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362), Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr LVIII/444/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” oraz Uchwały Nr 994/2010 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2011 Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. „Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży w Gnieźnie”.

I. Cel konkursu.
Konkurs realizowany będzie w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy w realizacji w/w zadania publicznego. Zadanie jest zgodne z Programem współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr LVIII/444/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”). W ramach konkursu wspierane będą działania o zasięgu i charakterze powiatowym realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie prowadzące statutową działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.

II. Rodzaj zadania.
Realizacja zadania polega na zapewnieniu dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom opieki i pomocy w Świetlicy w godzinach od 13:00 do 19:00 od poniedziałku do piątku. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z problemami emocjonalnymi i trudnościami w nauce. Podejmowanie działań polegających na wspieraniu dzieci w edukacji oraz rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Adresatami projektu jest około 40 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodziny w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego.
Zadanie będzie realizowane w Gnieźnie, na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez:
 • zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do nauki oraz pomoc w odrabianiu zadań domowych
 • zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizowanie zabaw, zajęć sportowych, wycieczek, biwaków, półkolonii i kółek zainteresowań
 • działania profilaktyczne
 • kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności życiowej
 • zapewnienie pomocy w sytuacjach kryzysowych w szkole, rodzinie
 • wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych
 • rozwijanie umiejętności współdziałania i spędzania wolnego czasu z rówieśnikami
 • pobudzenie do twórczej aktywności, bycia potrzebnym drugiemu człowiekowi
 • zajęcia interpersonalne
 • zminimalizowanie zjawisk agresji, napięć emocjonalnych oraz zagrożeń, jakie niosą za sobą wyuczone postawy z domu.
Dopuszcza się realizację zadania poprzez dodatkowe działania w ramach przekazanych środków finansowych. Muszą one jednak uzyskać pisemną zgodę zleceniodawcy zadania.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego Uchwałą Nr 994/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2011 przeznaczył kwotę 25 000,00 zł. ze środków własnych Powiatu. Kwota ogólna dofinansowania może ulec zmianie po uchwaleniu uchwały budżetowej przez organ stanowiący. Kwota dofinansowania w ciągu roku może ulec zmianie.

IV. Zasady przyznawania dotacji.
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 roku, poz. 873 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie pomocy społecznej osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym stowarzyszenia i fundacje, z zastrzeżeniem ust. 4 w rozumieniu art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.
V. Termin i warunki realizacji zadania.
Termin realizacji zadania określa się od dnia 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
Warunki realizacji:
 1. Opieka w Świetlicy w godzinach od 13:00 do 19:00, zaspokajanie potrzeb indywidualnych, rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce oraz podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych.
 2. Zapewnienie odpowiednich usług edukacyjnych, wychowawczych i psychologicznych dzieciom i młodzieży w Świetlicy.
 3. Wymagane jest dysponowanie lokalem spełniającym warunki i wymogi niezbędne do realizacji zadania.
 4. Oferent powinien wnieść własny wkład finansowy w wysokości co najmniej 10% wnioskowanej kwoty dotacji. Wkład własny powinien pochodzić ze źródeł spoza budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Opieka i zajęcia z dziećmi i młodzieżą muszą być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje w zaleconym temacie.
 6. Zakończenie realizacji zadania poprzez przedstawienie sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia i wykazu osób w nim uczestniczących.
VI. Termin składania ofert.
 1. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 31 grudnia 2010 roku do godz. 12.00.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (Biuro Podawcze). Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.
VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
Wybór oferty nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt VI niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
 1. Zawartość merytoryczna oferty.
 2. Dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych.
 3. Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych.
 4. Wysokość wkładu własnego w realizację zadania w porównaniu z wnioskowaną kwotą dotacji.
 5. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania – ilość uczestników.
 6. Wiarygodny budżet.
 7. Założenie ciągłości realizacji zadania w latach następnych.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowane;
 • posiadania własnego rachunku bankowego;
 • wyodrębnienia dokumentacji finansowo-księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy;
 • przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207).
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Małgorzata Cichomska – dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 424 66 10
Magdalena Malęgowska - podinspektor w Wydziale Ochrony Zdrowia - tel. /061/ 424 66 15.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki