BIPPiątek, 09.6.2023

I Otwarty Konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

I Otwarty Konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
Na podstawie art. 11, ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r. ze zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 25 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr LVIII/444/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” oraz Uchwały Nr 994/2010 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2011 Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2011 - 2013 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie”.

I. Cel konkursu.
Konkurs realizowany będzie w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy w realizacji w/w zadania publicznego. Zadanie jest zgodne z Programem współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr LVIII/444/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”). W ramach konkursu wspierane będą działania o zasięgu i charakterze powiatowym realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące statutową działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.

II. Rodzaj zadania.
Realizacja zadania polega na zapewnieniu całodobowej opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, zaspokojeniu ich potrzeb bytowych, opiekuńczych, medycznych, edukacyjnych, społecznych i religijnych. Prowadzenie działań z zakresu rehabilitacji fizycznej, umysłowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Zadanie będzie realizowane na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez:
 • kompleksową całodobową opiekę, codzienne wyżywienie około 135 podopiecznych, zaspokajanie potrzeb bytowych dla około 135 osób od 01.01.2011 do 31.12.2013r.
 • prowadzenie rehabilitacji i zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
 • wspieranie indywidualnego rozwoju intelektualnego
 • zapewnienie usług edukacyjnych, zapewnienie pobierania nauki, uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe
 • pielęgnację, pomoc w codziennych czynnościach życiowych, w załatwianiu spraw osobistych, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu
 • terapie zajęciową, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, utrzymanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem, podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia.
Dopuszcza się realizację zadania poprzez dodatkowe działania w ramach przekazanych środków finansowych. Muszą one jednak uzyskać pisemną zgodę zleceniodawcy zadania.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego Uchwałą Nr 994/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2011 przeznaczył kwotę 2 385 975,00 zł na 2011 rok. Kwota ogólna dofinansowania może ulec zmianie po uchwaleniu uchwały budżetowej przez organ stanowiący. Kwota dofinansowania w ciągu roku może ulec zmianie. Na lata 2012-2013 wysokość środków na finansowanie zadania będzie uzależniona od poziomu dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

IV. Zasady przyznawania dotacji.
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 roku, poz. 873 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie pomocy społecznej osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym stowarzyszenia i fundacje, z zastrzeżeniem ust. 4 w rozumieniu art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.

V. Termin i warunki realizacji zadania.
Termin realizacji zadania określa się od dnia 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r.
Warunki realizacji:
 1. Kompleksowa całodobowa opieka, zaspokajanie potrzeb bytowych i podejmowanie działań w celu usamodzielniania pensjonariuszy.
 2. Zapewnienie odpowiednich usług edukacyjnych i rehabilitacyjnych mieszkańcom Domu.
 3. Opieka i zajęcia z pensjonariuszami muszą być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje w zaleconym temacie.
 4. Wymagane jest dysponowanie bazą lokalową spełniającą warunki i wymogi niezbędne do realizacji zadania.
 5. Oferent powinien wnieść własny wkład finansowy w wysokości co najmniej 10% wnioskowanej kwoty dotacji. Wkład własny powinien pochodzić ze źródeł spoza budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Zakończenie realizacji zadania poprzez przedstawienie sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia i wykazu osób w nim uczestniczących.

VI. Termin składania ofert.
 1. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 17 stycznia 2011 roku do godz. 12.00.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (Biuro Podawcze). Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
Wybór oferty nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt VI niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
 1. Zawartość merytoryczna oferty.
 2. Dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych.
 3. Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych.
 4. Wysokość wkładu własnego w realizację zadania w porównaniu z wnioskowaną kwotą dotacji.
 5. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania – ilość uczestników.
 6. Wiarygodny budżet.
 7. Założenie ciągłości realizacji zadania w latach następnych.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowane;
 • posiadania własnego rachunku bankowego;
 • wyodrębnienia dokumentacji finansowo-księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy;
 • przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207).

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Anna Krajewska – p.o. dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 424 66 10
Magdalena Malęgowska - podinspektor w Wydziale Ochrony Zdrowia - tel. /061/ 424 66 15.


Załącznik:
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki