BIPWtorek, 06.6.2023

Konwent Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Powiatu Gnieźnieńskiego

Konwent Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Powiatu Gnieźnieńskiego
W obradach uczestniczyli:
Gospodarz spotkania: Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak oraz jego z-ca Robert Andrzejewski. Wśród zaproszonych gości obecni byli wszyscy włodarze Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego a miasto Gniezno reprezentował sekretarz. Obrady otworzył Starosta Powiatu Dariusz Pilak. W przemowie wskazał ,że konwent jest początkiem drogi do nowej, zwartej współpracy między powiatem a gminami w regionie. Wskazał na konieczność wymiany poglądów, stanowisk oraz planów w sprawach dotyczących całego terenu Powiatu Gnieźnieńskiego. Starosta podkreślił solidarną odpowiedzialność za rozwój regionu. W czasie spotkania przedstawiono i omówiono następujące zagadnienia:
 • Infrastruktura drogowa- inwestycje , remonty dróg na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
  Podsumowując temat związany z infrastrukturą drogową Starosta uznał za słuszne obawy włodarzy gmin, stanem niskiego budżetu i podkreślił starania powiatu o dotacje zewnętrzne na cele inwestycyjne. Uznał za zasadne, aby koszty zarówno inwestycji jak i remontu dróg w powiecie były dzielone między powiat oraz gminy jednocześnie zwrócił się o pomoc do gmin w tym temacie.

 • Zarządzenia kryzysowe – zagrożenia na terenie powiatu i procedury postępowania. Podczas dyskusji Starosta Dariusz Pilak poinformował, że wystosował pismo do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przyznanie środków na regulację cieków wodnych. Poprosił włodarzy gmin o wystąpienie z podobnymi wnioskami. Powiat Gnieźnieński nie jest bezpośrednio narażony na powódź, jednak należy zwrócić szczególną uwagę na decyzje-pozwolenia na budowę, aby uniknąć podtopień budynków mieszkalnych i inwentarzowych. Ważne jest także aby propagować zakaz przekwalifikowania łąk na grunty orne na terenach zalewowych.

 • Współpraca w dziedzinie edukacji na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
  Dyrektor Wydziału Oświaty i Sportu przedstawiła ofertę współdziałania na polu edukacji i możliwości współpracy placówek oświaty na terenie gmin. Nową inicjatywą jest także powołanie Powiatowego Centrum Edukacji , które będzie w najbliższym czasie realizowane .

 • Konferencja naukowa -20-lecie podpisania porozumienia między Polską a Niemcami o dobrym sąsiedztwie (17 czerwca 2011 )
  Podczas debaty nad tą informacją dyr. Agnieszka Rzempała-Chmielewska wraz ze Starostą wystosowali apel do włodarzy gmin aby dołączyli się do uświetnienia uroczystości związanych z podpisaniem porozumienia o współpracy między Polską a Niemcami.

 • Centrum Kultury „ Scena to dziwna” – współpraca z ośrodkami kultury na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Zwrócono szczególną uwagę na korzyści płynące z konsolidowania gminnych ośrodków z Centrum Kultury. Starosta wraz z dyrektorem eSTeDe wystąpił do gmin o poszerzenie współpracy w dziedzinie kultury. Dyrektor Centrum zaproponował wspólną organizację imprez kulturalnych oraz możliwość występów gminnych zespołów w eSTeDe. Starosta zachęcił do współudziału w organizowaniu dnia 4 czerwca Dniem Odpowiedzialności Obywatelskiej.

 • Ochrona środowiska - likwidacja azbestu, konserwacja rowów melioracyjnych Po prezentacji tego tematu Starosta Dariusz Pilak zwrócił się z prośbą do samorządowców o propagowanie idei usuwania azbestu na terenach gmin i zachęcił do składania wniosków o dotacje. Uczestnicy konwentu poprosili o zorganizowanie spotkania przedstawicieli spółek wodnych oraz urzędników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w celu ustalenia wspólnego szczegółowego planu działania na obszarze gmin. Dyrektor poprosiła o zacieśnienie współpracy gmin i Starostwa w obszarze ochrony roślin i zadrzewień.

 • Informacja w zakresie wymiany informacji pomiędzy Urzędem Pracy a Urzędami Gmin
  • System aplikacji SEPI Informacja o platformie elektronicznej dla szybszego i skuteczniejszego przepływu informacji między Urzędem Pracy i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej
  • Program ROWY Dyrektor Urzędu Pracy wystosowała zaproszenie do gmin o udział w tym programie.
Na zakończenie spotkania starosta Dariusz Pilak podziękował wszystkim za przybycie na obrady i wyraził nadzieję na dalszą owocną i pożyteczną dla mieszkańców współpracę między wszystkimi instytucjami samorządowymi w Powiecie Gnieźnieńskim.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki