BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Uzupełnienie składu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
  1. podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w miejsce Radnego Powiatu Gnieźnieńskiego, którego mandat wygasł kandydata z tej samej listy wyborczej,
  2. złożenie ślubowania przez nowopowołanego Radnego,
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 8. Informacja o wynikach egzaminów maturalnych, losach absolwentów szkół licealnych i ponadgimnazjalnych,
 9. Informacja o współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z powiatami partnerskimi,
 10. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie,
  2. zmiany uchwały Nr XLVI2772002 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej modernizacji drogi powiatowej nr 32303 (Murowana Goślina)-gr. pow. – Karczewo na odcinku Kiszkowo – Karczewo – Dąbrówka Kościelna,
  3. budowy chodnika w miejscowości Fałkowo,
  4. budowy chodnika w miejscowości Piekary,
  5. przeniesienia środków finansowych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON,
  6. zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2004 rok
 11. Przeprowadzenie zmian wewnętrznych w Radzie Powiatu :
  1. rezygnacja nieetatowego członka Zarządu z pełnionej funkcji,
  2. wybór Wicestarosty Gnieźnieńskiego
  3. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Gnieźnieńskiego
  4. wybory członków Zarządu,
  5. podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego,
  6. rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu z pełnionej funkcji,
  7. wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
  8. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
 12. Interpelacje i zapytania Radnych,
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 14. Wolne głosy i informacje,
 15. Zakończenie sesji.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki