BIPNiedziela, 04.6.2023

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Tematami posiedzenia Komisji były:
  1. Przedstawienie i zaopiniowanie projektu budżetu w zakresie bezpieczeństwa na 2012 rok.
  2. Przedstawienie „Planu technicznego zimowego utrzymania dróg w sezonie 2011/2012”.
  3. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa finansowanych z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2011.
  4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok.
Gości powitał przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, który na wstępie przedstawił porządek obrad.
Skarbnik Powiatu Aleksandra Piątkowska – Radom przedstawiła projekt budżetu w zakresie bezpieczeństwa powiatu na 2012 rok
. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu.
Następnie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Szczepański zapoznał Komisję z informacją na temat utrzymania dróg w sezonie zimowym 2011/2012.
PZD w Gnieźnie zarządza siecią dróg o łącznej długości 629,776 km. Na sypanie i odśnieżanie dróg powiatowych podpisano umowy z 8 firmami z terenu powiatu. Do dyspozycji wykonawców będzie 18 piaskarek i 13 ładowarek do zwalczania śliskości, 30 pługów lekkich i średnich, a także 41 pługów ciężkich do odśnieżania.
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa za 2011 rok, finansowanych ze środków budżetu powiatu .
Komenda Powiatowa Policji realizowała zadania na łączną kwotę 34.000 zł w tym m.in.:
  • Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 2.000 zł.
  • Promowanie służby patrolowej 5.000 zł.
  • Działania prewencyjne w ramach realizacji programu „Razem bezpieczniej” 2.000 zł.
Ponadto powiat sfinansował zakup sprzętu i wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie na kwotę 25.000 zł.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej realizowała zadania na łączną kwotę 27.700 zł. w tym m.in.:
  • Działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej 3.000 zł.
  • Monitoring zagrożeń na terenie powiatu 4.700 zł.
Ponadto powiat przeznaczył 20.000 zł na współfinansowanie utworzenia specjalistycznej sekcji ratownictwa wodnego dla jednostki operacyjno-technicznej OSP w Trzemesznie na zakup łodzi wraz z przyczepką podłodziową.
Komisja przyjęła również plan pracy na 2012 rok.
Na zakończenie Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak dziękując za udział w posiedzeniu poinformował zebranych, że w styczniu 2012 roku na sesji Rady Powiatu przedstawi sprawozdanie z działalności Komisji w 2011 roku, które zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki