BIPCzwartek, 08.6.2023

Zmiany w pracy Wydziału Komunikacji i Dróg

Co to jest CEPiK?

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – CEPiK jest systemem informatycznym obejmującym centralną bazę danych gromadzącą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach oraz osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami.
Ewidencja ma być prowadzona w systemie teleinformatycznym.

W jakim celu tworzy się CEPiK?

Celem budowy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców jest zabezpieczenie interesów Państwa i Obywateli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli, a w szczególności CEPiK ma:

 • usprawnić pracę organów administracji państwowej w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy ,
 • zwiększyć efektywność pracy Policji poprzez dostęp do centralnego banku danych,
 • znacznie ograniczyć a w niektórych przypadkach wyeliminować negatywne zjawiska jak kradzieże pojazdów, dokumentów, oszustwa celne, oszustwa ubezpieczeniowe itp.,
 • poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez dbałość o właściwy poziom techniczny pojazdów i formalne uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • wymieniać informacje z innymi systemami (podatki, ubezpieczenia, cła, statystyka, itp.),
 • dostosować się do rozwiązań funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej .


Jakie informacje zawierać będzie CEPiK?

W ewidencji pojazdów będą gromadzone następujące dane i informacje opisujące:

 1. pojazd
 2. rejestrację pojazdu
 3. właściciela /posiadacza pojazdu/
 4. zdarzenia
   1. kradzież pojazdu oraz jego odnalezieniu,
   2. i wybicie numeru nadwozia(podwozia) lub numeru silnika,
   3. nadanie utrata dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, tablic tymczasowych, karty pojazdu oraz o ich odnalezienie,
   4. zatrzymanie dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,
   5. termin następnego badania technicznego.
e. zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu
  1. imię i nazwisko (nazwę lub firmy) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania nazwę (siedziby),
  2. nazwę zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę,
  3. nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy,
  4. datę zawarcia umowy i okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
  5. datę rozwiązania umowy.


W ewidencji kierowców będą gromadzone następujące dane opisujące:
 1. kierowcę
 2. dokument stwierdzający uprawnienia
 3. zdarzenia
   1. zatrzymanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego zwrócenie
   2. cofnięcie uprawnienia oraz jego przywrócenie,
   3. utrata dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego odnalezienie,
   4. zakaz prowadzenia pojazdów.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki