BIPWtorek, 30.5.2023

Posesje, zagrody Powiatu Gnieźnieńskiego w barwach lata

Posesje, zagrody Powiatu Gnieźnieńskiego w barwach lata
Cel konkursu

Lato uważane jest za jedno z najpiękniejszych pór roku. Bogactwo jego barw przyozdabia nasz gnieźnieński krajobraz.
Ideą konkursu jest ukazanie istoty i piękna letniego obrazu wsi i miasta.
Konkurs ma za zadanie wypromować wygląd, estetykę i zagospodarowanie posesji, zagród na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Celem konkursu jest uhonorowanie tych właścicieli posesji, zagród, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do ukształtowania ładnego wizerunku regionu.

Zasady konkursu

Konkurs skierowany jest do mieszkańców miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, chętnie biorących udział w:
 • nadaniu posesjom, zagrodom estetycznego wyglądu;
 • utrzymaniu czystości porządku na terenie posesji, zagrody;
 • upiększaniu otoczenia posesji, zagród;
 • ukwieceniu i zadrzewieniu terenu;
 • zakładaniu terenów zielonych;
 • pomysłowym prowadzeniu ogrodu;
 • tworzeniu atrakcyjnego przyrodniczo miejsca dla wypoczynku.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
 1. Weryfikacja formularzy zgłoszenia wraz ze zdjęciami i wybór 10 wyróżniających się posesji, zagród.
 2. Wizytacja wybranych posesji, zagród.
Zasady uczestnictwa

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 7 września 2012 r. na formularzu zgłoszenia wraz ze zdjęciem posesji, zagrody.
Formularz zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać w kopertach na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno

z dopiskiem: „Posesje, zagrody w barwach lata”


Każdy uczestnik jako właściciel lub użytkownik wieczysty posesji, zagrody może dołączyć do formularza zgłoszeniowego maksymalnie 5 fotografii na płycie CD i wydrukowane na papierze w formacie 13x18 cm. Wydrukowane zdjęcia należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia formularza.

Wraz ze zgłoszeniem należy przekazać pisemne oświadczenie.

Kryteria oceny

Skala ocen poszczególnych kryteriów wynosi od 0 do 10.
Przedmiotem oceny w konkursie będzie:
 • stan budynku (ogólny wygląd, architektura, elewacja, pokrycie dachowe);
 • mała architektura (ogólny wygląd: altany ogrodowe, domki gospodarcze);
 •  zagospodarowanie posesji, zagrody (otoczenie: podwórze, dojazd, ogrodzenie, stan trawników, chodników);
 • ogród kwiatowy, ogród warzywny, sad przydomowy;
 •  część przeznaczona na wypoczynek i rekreację (huśtawki, ławki, fontanny, posągi, piaskownice);
 • ład i porządek w obejściu.
O wyniku decyduje suma ocen wszystkich kryteriów.

Postanowienia ogólne

Oceny posesji, zagród dokona powołana przez Starostę Gnieźnieńskiego komisja konkursowa. Skład komisji:
 • przedstawiciel Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
 • przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej
 • przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 • przedstawiciel Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 • dwóch przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
Przegląd zgłoszonych do konkursu posesji, zagród odbędzie się według harmonogramu ustalonego przez organizatorów. Właściciele posesji, zagród zostaną uprzednio powiadomieni o terminie wizyty kapituły konkursu.
Komisja sporządzi sprawozdanie z przebiegu konkursu wraz z arkuszami ocen.
Komisja przyzna 3 nagrody główne.
I miejsce – rośliny ozdobne, akcesoria ogrodnicze (do kwoty 500 zł);
II miejsce – rośliny ozdobne, akcesoria ogrodnicze (do kwoty 300 zł);
III miejsce – rośliny ozdobne, akcesoria ogrodnicze (do kwoty 200 zł).

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. Zwycięzcy oraz wyróżnieni zostaną powiadomieni o wynikach konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk laureatów. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie: www.naszesrodowisko.pl lub pod numerem telefonu: 61 424 07 48.

Załącznik:
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki