BIPNiedziela, 11.6.2023

XXIV Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXIV Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
XXIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
28 czerwca 2012 roku
Porządek obrad


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
  1. sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2011,
  2. sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2011,
  3. informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2011,
  4. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2011 rok,
  6. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2011 rok,
  7. dyskusja absolutoryjna,
  8. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2011 rok.
  9. podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
  2.  w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  3. w sprawie: zmiany uchwały nr XII/96/2011 z dnia 29 września 2011 r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Inwestycja w kadry” w latach 2012-2014, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  4. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie;
  5. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie;
  6. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 – 2023;
  7. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012.
 8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Wolne głosy i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki