BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

P r o p o n o w a n y   p o r z ą d e k   o b r a d


 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. Informacja o pracach nad projektem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 8. Informacja nt. struktur zarządzania kryzysowego,
 9. Awans zawodowy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego,
 10. Wpływ programu naprawczego na sytuację ekonomiczną ZOZ w Gnieźnie,
 11. Sprawozdanie w sprawie dopłat dla rolników z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. w sprawie: uzupełnienia składu Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie poprzez powołanie przedstawiciela Wojewody Wielkopolskiego,
  2. w sprawie: kompleksowej termomodernizacji budynku szkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie wraz ze zmianą kotłów węglowych na kotły opalane gazem ziemnym GZ -35 i modernizacją systemu ogrzewania, ułożenia 80m2 kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u. (ul. Powstańców Wielkopolskich 16),
  3. w sprawie: modernizacji kotłowni poprzez zastąpienie paliwa stałego - biopaliwem, ociepleniem rurociągów oraz pełną modernizacją budynku szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (ul. Warszawska 29) w Witkowie,
  4. w sprawie: rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych,
  5. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się dodatkowe środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  6. w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
  7. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/67/2003 dotyczącej budowy drogi powiatowej Kamionek – Imiołki – Skrzetuszewo,
  8. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/111/2004 dotyczącej przekazania realizacji inwestycji modernizacji drogi powiatowej Kamionek – Imiołki – Skrzetuszewo gminie Kiszkowo,
  9. w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Łubowo,
  10. w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Gniezno,
  11. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2004 rok.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zakończenie sesji.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki