BIPNiedziela, 11.6.2023

Konferencja

Konferencja
Konferencją została zorganizowana przez Starostę Gnieźnieńskiego - Dariusza Pilaka i Starostę Wrzesińskiego – Dionizego Jaśniewicza z inicjatywy Poseł na Sejm RP - Krystyny Pośledniej i Senatora RP - Piotra Gruszczyńskiego.

Uczestników konferencji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem (ponad 80 osób) powitała Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo – Danuta Grychowska.Jak podkreślił Piotr Gruszczyński – Senator RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Zielonej Gospodarki: „Podstawowym zadaniem projektu ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii jest wdrożenie dyrektywy, której celem jest określenie ram służących dla wprowadzania udziału zielonej energii oraz promowania rozwoju rynku energetyki odnawialnej. Postępujące prace legislacyjne nad ustawą o OZE potwierdzają spełnienie oczekiwań społecznych. Istniejące i przygotowywane europejskie i krajowe programy pomocowe pomogą szybko osiągnąć efekty ekologiczne, energetyczne i ekonomiczne”.W swoim wystąpieniu pn. „Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Cele operacyjne: ochrona środowiska, efektywne wykorzystanie zasobów i przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Krystyna Poślednia – Poseł na Sejm RP zwróciła uwagę na uwarunkowania wynikające z projektów rozporządzeń dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020 i propozycję koncentracji środków finansowych dla Polski oraz przedstawiła proponowane kierunki interwencji w ramach celów tematycznych dotyczących ochrony środowiska, efektywnego wykorzystania zasobów i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga ciągle wielu działań zachęcających do szerokiego jej wdrożenia. Mając na uwadze powyższe Powiat Gnieźnieński wspiera przedsięwzięcia organizacyjno-prawne, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na zintensyfikowanie rozwoju energetyki odnawialnej, zachęcając do dalszej współpracy gminy, instytucje oraz organizacje. Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak w swoim wystąpieniu przedstawił „Działania samorządu lokalnego podjęte na Konwencie Wójtów i Burmistrzów wspierające odnawialne źródła energii”, który odbył się w Starostwie w dniu 3.10.2012.Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Krzysztof Mączkowski zaprezentował „Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu efektywnego wykorzystania energii”, a w szczególności formy i warunki dofinansowania.
Prelekcję pn. „Kredyty bankowe jako istotny element finansowania inwestycji z zakresu OZE” wygłosiła Daria Zielińska – Szymaniak z Banku Ochrony Środowiska S.A, zwracając uwagę na rodzaje instrumentów bankowych, koszty kwalifikowane do finansowania ze środków kredytu, warunki kredytowania, dotacje oraz zakres finansowania.
„Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii w ramach programów unijnych i rządowych” z uwzględnieniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawił Piotr Łykowski – Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O „Efektywności ekonomicznej i energetycznej OZE na przykładzie biomasy z uwzględnieniem programu proponowanego przez Instytut Energii Odnawialnej” opowiedział Dyrektor Generalny firmy Asket - Roman Długi, przedstawiając m. in. zalety biomasy oraz technologię produkcji. Prelegent podkreślił, że biomasa jest najstarszym i najtańszym źródłem zielonej energii, a stosowanie jej przynosi wymierne korzyści ekonomiczne dla społeczności lokalnych – tworzy nowe miejsca pracy i stanowi nowe źródła dochodów dla rolników oraz korzyści ekologiczne zmniejszające ilość zanieczyszczeń do środowiska. Wykorzystuje przy tym ogromne ilości odpadów, które trzeba by było w inny sposób zutylizować lub zmagazynować i zagospodarowuje nieużytki na terenach wiejskich.Program konferencji obejmował również pokaz produkcji biomasy zaprezentowany przez firmę „Asket”. Każdy zainteresowany rolnik mógł otrzymać brykiet w celu sprawdzenia jego energetycznych zalet.
Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem, a chętnych do przetestowania „złotego węgla” nie brakowało.Całość konferencji uświetniła debata „Potencjał rozwoju OZE dla społeczności lokalnej” z udziałem przedstawicieli Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Żywa dyskusja, którą poprowadziła Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Roman Długi pozwoliła odpowiedzieć na pytania z zakresu wymagań i zobowiązań dla podmiotów podejmujących działalność gospodarczą w zakresie OZE, ukazała różnice podatkowe pomiędzy prowadzącymi działalność gospodarczą a prowadzącymi działalność rolniczą, odpowiedziała na pytania w zakresie zachowania zasad ubezpieczenia dla rolników w przypadku podejmowania działalności związanej z OZE oraz pozwoliła odpowiedzieć na pytania czy osoby bezrobotne mogą skorzystać z proponowanych przez Urząd Pracy programów jeśli zdecydują się na wykorzystanie energii odnawialnej.Senator Piotr Gruszczyński przysłuchując się żywej dyskusji i zgłaszanym problemom stwierdził, że jeśli uczestnikom nasuną się jeszcze jakieś wątpliwości to za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie można zgłaszać pytania, i Senator postara się pomóc i uzyskać odpowiedzi z właściwych w sprawach ministerstwach. Podsumowując konferencję Senator i Starosta zaproponowali wszystkim uczestnikom możliwości pomocy, doradztwo przy wypełnianiu i składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych przez pracowników Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w Gnieźnie, ul. Rynek 10/1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Duże zainteresowanie konferencją stanowi ogromną mobilizację do dalszej pracy na rzecz budowania społecznej świadomości o zaletach odnawialnych źródeł energii. Ankiety wypełnione przez uczestników wskazują na duże zainteresowanie przedmiotową tematyką i ukazują potrzebę organizacji kolejnych konferencji w przyszłości w zakresie energetyki wiatrowej, słonecznej i biopaliw.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki