BIPNiedziela, 11.6.2023

Wielkopolski program stypendialny

Wielkopolski program stypendialny
Kto może się ubiegać o stypendium
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym, spełniający jednocześnie pozostałe warunki określone w Regulaminie Stypendialnym.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez ucznia Wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie Stypendialnym w formie papierowej, w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, budynek C, w terminie do dnia 22 listopada 2012 r. Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Liczy się data wpływy wniosku.

Załączniki wraz z regulaminem dostępne są na stronie www.efs.wup.poznan.pl

Poziom dofinansowania
Stypendium w kwocie 3000 zł, wypłacone zostanie w jednej transzy w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy Stypendialnej przez obie strony.

Dodatkowych informacji dotyczących zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod numerem telefonu 61 846 38 18 lub 61 846 38 01.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, z siedzibą w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego   
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl Załącznik:
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki