BIPCzwartek, 01.6.2023

Tradycyjna ochrona roślin i inżynieria genetyczna w rolnictwie

Tradycyjna ochrona roślin i inżynieria genetyczna w rolnictwie
Konferencja i sympozjum zostały zorganizowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie we współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych (Delegatura w Gnieźnie) i Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Gnieźnie w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uczestników konferencji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem (ponad 100 osób) powitała Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego - Alina Kujawska – Matanda. Wśród zaproszonych gości znaleźli przedstawiciele Starostwa Gnieźnieńskiego, Konińskiego, Poznańskiego, Wągrowieckiego i Wrzesińskiego, przedstawiciele miast i gmin powiatu gnieźnieńskiego, przedstawiciele instytucji rolniczych, Powiatowego Zarządu Kół Pszczelarzy, przedsiębiorcy, rolnicy, studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie oraz młodzież z I i III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak zwracając uwagę na ponadlokalny jej zasięg i istotę poruszanych tematów z zakresu Genetycznie Modyfikowanych Organizmów i budowania społecznej świadomości o znaczeniu zrównoważonego systemu gospodarowania zgodnego z naturą oraz zdrowia środowiskowego. Konferencję poprowadziła Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Magdalena Musiałowicz.

Pierwsza część dotyczyła tradycyjnej ochrony roślin i inżynierii genetycznej w rolnictwie. Problematyka GMO budzi duże zaniepokojenie społeczne, dlatego wszelkie działania w tej sprawie, a także kroki legislacyjne powinny być podejmowane z niezwykłą wnikliwością przy prowadzeniu stałego monitoringu produkcji rolnych oraz stanu środowiska. Kwestii upraw GM oraz żywności towarzyszy wiele niejasności i wątpliwości.

Aby przybliżyć tematy dotyczące GMO do wygłoszenia prelekcji zaproszono: dr Beatę Dudzińską – Bajorek z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie i mgr inż. Martę Kędzierską. Prelegentki odpowiedziały na pytanie czy „Rośliny genetycznie modyfikowane w rolnictwie są przyszłością czy zagrożeniem ?” przedstawiając definicję GMO, przykłady rekombinacji genów, zastosowanie w medycynie, przemyśle i przede wszystkim w ochronie środowiska i rolnictwie. Prezentację zakończono zestawieniem korzyści i potencjalnych zagrożeń roślin genetycznie modyfikowanych.

Prelekcję nt. „Strefy buforowe – uwarunkowania i ograniczenia podczas wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin” wygłosił dr hab. Roman Kierzek z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu zwracając uwagę na konieczność ograniczania zagrożeń dla środowiska związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin poprzez racjonalne wykonywanie zabiegów chemicznych i precyzyjną technikę opryskiwania, na którą składają się nowe rozwiązania techniczne i procedury właściwego postępowania ze ś. o. r. oraz poprzez wprowadzenie stref ochronnych o zróżnicowanej szerokości podczas opryskiwania roślin. Szerokość tych stref powinna uwzględniać realne zagrożenia dla środowiska, w tym głównie dla wód powierzchniowych.

Druga część spotkania dotyczyła kwestii zdrowia środowiskowego. Środowisko dostarcza człowiekowi zasobów niezbędnych do jego egzystencji. Wraz z rozwojem gospodarki i techniki człowiek zaczął wykorzystywać środowisko w sposób niekonwencjonalny, doprowadzając do jego przekształcenia. Człowiek niszcząc swoje środowisko zewnętrzne niszczy siebie. Dlatego bardzo ważnym elementami środowiska wpływającymi bezpośrednio na nasze zdrowie jest jakość wody przeznaczonej do spożycia i czystość powietrza atmosferycznego. Aby wyjaśnić relację pomiędzy wpływem elementów środowiska na zdrowie człowieka do wygłoszenia prelekcji zaproszono Grażynę Bernaciak, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie. W swojej wystąpieniu prelegentka opowiedziała o tym, jak jakość wody przeznaczonej do spożycia i czystość powietrza atmosferycznego wpływa na zdrowie mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego.

Kolejny temat, który poruszono na sympozjum dotyczył projektu „Odświeżamy nasze miasta”. Zaprezentowała go Ewa Cybułka z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Koncepcja projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)” powstała w Głównym Inspektoracie Sanitarnym (GIS) w związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą palenia tytoniu w Polsce. Głównym zadaniem projektu jest poprawa egzekwowania i wzrost przestrzegania postanowień ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, a także zapoznanie społeczeństwa ze szkodliwymi skutkami zdrowotnymi dymu tytoniowego dla czynnych i biernych palaczy. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Wojewódzkimi i Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi. Zawiązano także lokalną koalicję, w skład której weszli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Policji, Straży Miejskiej, mediów, Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie.

Program konferencji i sympozjum obejmował również możliwość zadawania pytań. Uczestnicy konferencji skorzystali z tej możliwości zadając wiele ciekawych pytań. Żywa dyskusja pozwoliła rozwiązać wątpliwości zarówno z zakresu ochrony roślin, inżynierii genetycznej i zdrowia środowiskowego.

Uczestnicy konferencji oprócz materiałów przygotowanych przez prelegentów, otrzymali również materiały informacyjno-promocyjne. Bezpłatnie przekazał je Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie.

Merytoryczny program konferencji, a także udział w niej specjalistów stworzył uczestnikom możliwość uzyskania kompetentnych informacji nt. tradycyjnej ochrony roślin i inżynierii genetycznej w rolnictwie oraz wpływu elementów środowiska na zdrowie człowieka.

Duża liczba uczestników obecnych na konferencji oraz wypełnione przez nich ankiety wskazują na zainteresowanie przedmiotową tematyką i ukazują potrzebę organizacji kolejnych konferencji w przyszłości.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki