BIPWtorek, 06.6.2023

Młodzież ZSP nr 2 w Gnieźnie zdobędzie wyższe kwalifikacje

Młodzież ZSP nr 2 w Gnieźnie zdobędzie wyższe kwalifikacje
W projekcie weźmie udział 100 uczniów i uczennic klas I – IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie.

Projekt będzie realizowany w latach 2013 – 2014. Wartość projektu opiewa na kwotę 846 658,81 zł (dofinansowanie: 738 709,77 zł, wkład własny: 107 949,04 zł).

W projekcie weźmie udział młodzież ucząca się w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum na kierunkach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, technik elektryk, technik mechanik, technik elektronik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy oraz w ramach nowego kierunku: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane trudności i potrzeby rozwojowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie.

Celem głównym projektu jest wdrożenie w okresie do końca 2014 r. kompleksowego programu rozwojowego ZSP nr 2 w Gnieźnie, który obejmował będzie:
 • modernizację kształcenia zawodowego – uruchomienie dodatkowych programów staży i praktyk zawodowych oraz organizację kursów umożliwiających zdobycie uprawnień;
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły i dostosowanie ją do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy – uruchomiony zostanie nowy kierunek kształcenia: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • podniesienie zdolności 100 uczniów (98M,2K) do dalszej edukacji i przyszłego zatrudnienia – uruchomienie Szkolnego Centrum Kariery.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
 1. Program praktyk/staży zawodowych w przedsiębiorstwach

  Stażami i praktykami (zgodnymi z Rozporządzeniem MEN z dn. 15.12.2010 r.) objętych zostanie 97 uczniów (2K,95M) – we współpracy z 30 firmami zrealizowanych zostanie 85 staży i 12 programów praktyk. Zakres stażu/praktyk wykraczać będzie poza ramy określone dla praktyki zawodowej. Staże organizowane będą w okresie letnich wakacji, będą miały na celu praktyczną naukę zawodu, poznanie rynku, lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Czas trwania stażu to min. 4 tyg. i min. 150h/m-c, praktyki natomiast trwać będą 38tyg., (2h/tydzień). Za udział w stażu uczniowie i uczennice otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1500,00 zł (koszt całkowity). Opiekun stażu otrzymywać będzie wynagrodzenie. Podstawą stażu będzie umowa określająca program, czas trwania i zakres kwalifikacji, które uzyska uczeń / uczennica.
  Praktyki obejmą dodatkowe 2h/tydzień zajęć praktycznych dla uczniów/uczennic ZSZ pobierających kształcenie w Centrum Kształcenia Praktycznego (łącznie praktyki wyniosą 76h na osobę. Uczniowie ci mają znacznie mniej zajęć praktycznych niż pozostali uczniowie ZSZ pobierających praktyki w firmach.

 2. Dodatkowe kursy kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie uprawnień

  W ramach działania doposażona zostanie pracownia spawalnicza (zakupione zostaną 4 półautomaty spawalnicze MIG / MAG oraz 2 urządzenia do spawania metodą TIG), a także zorganizowanych zostanie 5 kursów umożliwiających zdobycie uprawnień:
  • kurs spawania metodą MAG i TIG dla 48 uczniów/uczennic,
  • kurs nauki jazdy kat. B dla 30 uczniów/uczennic i kat. B+E dla 10,
  • SEP - obsługa i eksploatacja urządzeń elektromagnetycznych do 1 kV dla 30 uczniów/uczennic,
  • kurs obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym dla 60 uczniów/uczennic.
  Wszystkie kursy zakończone będą egzaminem nadającym kwalifikacje, realizowane będą zgodnie z programem nauczania oraz obowiązującymi przepisami. Koszt kursu, materiałów szkoleniowych, kwalifikujących badań lekarskich i egzaminu pokrywany będzie z budżetu projektu (nie dotyczy to ewentualnego egzaminu poprawkowego).
  W związku z faktem, że większość zajęć dodatkowych: kursów kwalifikacyjnych i warsztatów z doradztwa zawodowego, będzie odbywać się w godzinach popołudniowych, uczniowie będą wracać do domów na ciepły posiłek znacznie później niż zwykle. Dotyczy to zwłaszcza uczniów dojeżdżających do szkoły spoza Gniezna, zależnych od rozkładów kursów środków komunikacji publicznej. Ze względu na trudną sytuację finansową wielu uczniów nie może pozwolić sobie na zakup posiłku poza domem. W związku z tym w przypadku szkoleń kwalifikacyjnych, uczniom zapewniony zostanie ciepły posiłek.

 3. Działalność Szkolnego Centrum Kariery (SCK)

  Zorganizowanych zostanie:
  • 40 warsztatów doradztwa zawodowego (każdy trwający 3h) w tematach m.in.: przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, metody poszukiwania pracy, itd.;
  • 200 h indywidualnych sesji doradztwa dla 100 uczniów i uczennic (w tym m.in. pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, badania preferencji zawodowych, itp.),
  • 4 specjalistyczne wykłady kierunkowe – tematykę, z zaproponowanych, wybiorą uczniowie, w tym min. 1 na temat przedsiębiorczości,
  • 2 konferencje dla maturzystów,
  • promocja kształcenia zawodowego poprzez materiały informacyjne, 8 spotkań z gimnazjalistami i rodzicami.
  Działanie SCK pozwoli na przybliżenie realiów rynkowych, poznanie firm, możliwości dalszego uczenia się, a także da szansę lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy.

 4. Uruchomienie nowego kierunku kształcenia

  Uruchomiony zostanie 1 nowy kierunek: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej od 01.09.2013, a 40 uczniów rozpocznie naukę w okresie realizacji projektu. Doposażona zostanie 1 pracownia, w związku z rozwojem technologii Odnawialnych Źródeł Energii i wzrostem zapotrzebowania na specjalistów. Rozwój technologii wynika z przyjęcia przez Parlament Europejski pakietu klimatycznego „3x20”.Jest to również wpisane do Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

 5. Wdrożenie nowych narzędzi efektywnego zarządzania placówką

  Wdrożony zostanie 1 system nowoczesnego powiadamiania o zmianach organizacyjnych (m. in. zastępstwa, zmiany planu, zarządzenia, miejsca i terminy spotkań z rodzicami) za pomocą poczty elektronicznej dla nauczycieli, a dla uczniów wizualizacja za pomocą elektronicznych tablic ogłoszeniowych. System usprawni pracę szkoły, komunikację między nauczycielami i uczniami, podniesie efektywność i przejrzystość pracy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Fot. Iza Budzyńska, gniezno.naszemiasto.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki