BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XXXIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXXIII sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoXXXII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
27 lutego 2013 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim.
 7. Sprawozdanie roczne z działalności, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.
 8. Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 9. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gnieźnieńskiego.
 10. Zasoby pomocy społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński w 2012 roku.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przekształcenia uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników uzupełniających dla dorosłych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński;
  2. w sprawie: uchwalenie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2013-2015;
  3. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2020;
  4. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
  5. w sprawie: zmiany Uchwały nr XII/96/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Inwestycja w kadry” w latach 2012-2014, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmienionej Uchwałą nr XXIV/150/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.;
  6. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2013 – 2023;
  7. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.
     z up. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

     Marian Pokładecki
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki