BIPWtorek, 30.5.2023

Znak Dziedzictwa Europejskiego dla Gniezna

Znak Dziedzictwa Europejskiego dla Gniezna
Aktualnie trwa proces ponownej weryfikacji poszczególnych kandydatur z całej Europy w kontekście nowej listy obiektów po roku 2014.

Znak Dziedzictwa Europejskiego służy podkreśleniu symbolicznej wartości obiektów, które odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze Europy lub budowaniu Unii Europejskiej, i nadaniu im odpowiedniej rangi. Został ustanowiony w 2007 roku w wyniku inicjatywy międzyrządowej kilku państw europejskich. Na podstawie wyboru dokonanego przez poszczególne państwa europejskie, do tej pory Znak Dziedzictwa Europejskiego przyznano 68 miejscom znajdującym się w 19 państwach europejskich.

Wśród nich znajdują się:
  1. Stocznia Gdańska, jako koleba „Solidarności”
  2. Wzgórze Lecha wraz z Katedrą Gnieźnieńską
  3. Katedra Wawelska - Bazylika Archikatedralna Świętego Stanisława Biskupa Męczennika i Świętego Wacława na Wawelu
  4. Miasto Lublin, jako miejsce zawarcia Unii Polsko-Litewskiej
O wszystkich 68 miejscach wpisanych na międzyrządową listę ZDE można przeczytać na stronie francuskiego ministerstwa kultury (FR, EN): www.culture.gouv.fr

W wyniku działań podjętych przez Radę Unii Europejskiej członkowie Parlamentu Europejskiego przyjęli decyzję o przekształceniu obecnego międzyrządowego Znaku Dziedzictwa Europejskiego w formalną inicjatywę Unii Europejskiej. Ma to zwiększyć jego oddziaływanie, widoczność oraz prestiż. Aby znaleźć się w rejestrze, obiekty będą musiały wykazać, że odegrały ważną rolę w procesie integracji europejskiej.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowało o zgłoszeniu do ponownej weryfikacji dotychczasowych czterech miejsc posiadających znak ZDE (maksymalnie każdy kraj członkowski UE może zgłosić w roku 2014 cztery kandydatury).

Z początkiem czerwca br. formularz wniosku dla Wzgórza Lecha w Gnieźnie został wypełniony i przesłany do ministerstwa.

Wniosek został wypełniony przez zespół w składzie: Agnieszka Rzempała – Chmielewska, Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Danuta Kryszak – inspektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Agnieszka Jendrzejczak – podinspektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Piotr Wiśniewski – Dyrektor Miejskiego Centrum Innowacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Jacek Wrzesiński – Przewodniczący Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”, Ks. Kan. Jan Kasprowicz – proboszcz Archikatedry Gnieźnieńskiej, Ks. dr Jarosław Bogacz – dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, Mateusz Wrzesiński – Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Gnieźnie.

Aktualnie wniosek jest weryfikowany przez urzędników ministerialnych. Po zatwierdzeniu wniosek zostanie przedłożony do akceptacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie opracowane wnioski w języku angielskim muszą następnie zostać przekazane do Komisji Europejskiej w terminie do 1 marca 2014 roku. Decyzja Komisji o przyznaniu znaku poszczególnym kandydatom winna być znana w grudniu 2014 roku.

Warto dodać, że Znak Dziedzictwa Europejskiego różni się od innych inicjatyw w zakresie dziedzictwa kulturowego, takich jak Lista światowego dziedzictwa UNESCO, konwencje UNESCO dotyczące ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego czy „Europejskie szlaki kulturowe” Rady Europy, dlatego, że:
  • wyróżnia jedynie obiekty, które odegrały kluczową rolę w historii Europy lub integracji UE;
  • nie odnosi się do walorów estetycznych lub architektonicznych obiektu, lecz do jego wartości symbolicznej;
  • nie dotyczy ochrony obiektów, lecz proponowanych przez nie działań i ich wymiaru edukacyjnego, szczególnie wobec ludzi młodych;
  • zwiększa efektywność obiektów opatrzonych Znakiem poprzez propagowanie ich wzajemnych kontaktów, co ułatwi partnerskie uczenie się i pobudzi dynamikę działań.
Po roku 2014, czyli od daty pierwszego wpisu na listę unijną ZDE, kolejne aplikacje będą mogły być zgłaszane przez poszczególne państwa członkowskie w systemie co dwa lata. Każde państwo będzie mogło zgłosić maksymalnie po dwóch kandydatów, przy czym na listę zostanie wpisany tylko jeden kandydat z kraju członkowskiego w ramach danego naboru.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki