BIPSobota, 03.6.2023

Informacja PIFE – Fundusze dla Eksporterów

Informacja PIFE – Fundusze dla Eksporterów
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl

W terminie od 15 lipca do 31 lipca 2013 r.
w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30,

a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu: Regulamin

Na co można uzyskać wsparcie?
Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

W ramach Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

O wsparcie w ramach Działania 6.1 może ubiegać się:
 1. mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1. w okresie trzech ostatnich lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia posiadał średni udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30%, oraz w żadnym z trzech lat obrotowych udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekroczył 60%,
  2. ma plan rozwoju eksportu sporządzony w wyniku usługi doradczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.
  albo
 2. mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, któremu udzielono wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli plan rozwoju eksportu został pozytywnie zweryfikowany przez Agencję, przy czym plan ten może być zaktualizowany w wyniki usługi doradczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzieleni wsparcia.
Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Budżet i poziom dofinansowania.

Budżet Działania wynosi 93 966 861,00 EUR.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej w roku 2013 wynosi 97 500 000,00 PLN.

Poziom i wysokość wsparcia:

Intensywność wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 46 ust. 2 rozporządzenia:
 1. pkt 1-9, nie może przekroczyć 75 % tych wydatków;
 2. pkt 10, nie może przekroczyć 80 % tych wydatków.
Kwota pomocy de miminis udzielonej w ramach wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu w zakresie wydatków, o których mowa w § 46 ust. 2 rozporządzenia:
 1. pkt 1-9, nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt;
 2. pkt 10, nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy.
Wszelkie informacje wraz z dokumentacją dostępne są na stronie internetowej: www.poig.parp.gov.pl

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki