BIPŚroda, 07.6.2023

Szlak Piastowski w przebudowie – nowa wizualizacja i propozycja rozwoju z kasy UE

Szlak Piastowski w przebudowie – nowa wizualizacja  i propozycja rozwoju z kasy UE
– to efekty działania Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego, która kolejny raz spotkała się w Gnieźnie w dniu 2 lipca br.

Konkurs na logotyp Szlaku Piastowskiego

Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego na swoim posiedzeniu w dniu 2 lipca br. podjęła decyzję o przeprowadzeniu ogólnopolskiego konkursu na logotyp Szlaku Piastowskiego. Konkurs zostanie ogłoszony i przeprowadzony przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który również będzie fundatorem nagrody pieniężnej dla autora zwycięskiego znaku graficznego. Konkurs będzie miał ogólnopolski zasięg i otwarty charakter. Zostanie przeprowadzony najprawdopodobniej w okresie od sierpnia do października br. Oceny nadesłanych projektów dokona kilkuosobowa kapituła złożona z przedstawicieli Rady, obu urzędów marszałkowskich, regionalnych organizacji turystycznych, powiatu gnieźnieńskiego oraz artyści plastycy posiadający wiedzę w zakresie topografii znaków. W drugim etapie na bazie logo zostanie zlecone opracowanie identyfikacji wizualnej dla Szlaku Piastowskiego.

Zgodnie z przyjętą identyfikacją zostanie w przyszłości opracowany system tablic informacyjnych przy wszystkich obiektach szlaku. Rada wstępnie przyjęła standardy techniczne tablic mających powstać w przyszłości przy obiektach. Wykonanie tablic może mieć różny przebieg. W Województwie Kujawsko – Pomorskim prawdopodobnie tablice będą już powstawały w roku 2014 ze środków samorządu województwa. W Wielkopolsce – system tablic będzie raczej finansowany ze środków unijnych w przyszłym RPO przez Wielkopolską Organizację Turystyczną. Sposoby rozwiązań mogą być różne, ważne aby był ten sam efekt.

Nowy model zarządzania Szlakiem Piastowskim – koordynacja i finansowanie

W roku 2010 dr Armin Mikos von Rohrscheidt zbadał realnie funkcjonujące turystyczne szlaki kulturowe, których w ocenie badającego jest 46 w całej Polsce. Rok później, tj. w roku 2011, dr Łukasz Gaweł z Krakowa poddał ocenie badawczej wszystkie funkcjonujące szlaki turystyczno – kulturowe, których podobno jest aż 390. Wniosek płynący w powyższych danych jest taki, iż tylko 46 na 390 szlaków są szlakami realnie funkcjonującymi. Pozostałe, które niby są, nie są przez nikogo zarządzane, koordynowane, ktoś kiedyś je utworzył, ale nic z nimi dalej się nie dzieje.

Zatem Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego ustaliła, iż istnieje pilna konieczność usprawnienia finansowania i koordynacji Szlaku Piastowskiego. Podczas swojego IX posiedzenia w dniu 2 lipca br. Rada zdecydowała, iż spośród trzech opcji finansowania koordynacji Szlaku i jego działania (traktowanych łącznie: modelu dualnego, modelu partnerskiego finansowania i modelu częściowego sponsoringu, najlepszą opcją dla szlaku Piastowskiego będzie model 2 (partnerski), jednak z opcją ewolucyjnego przejścia w perspektywie 2 - 3 lat do modelu 3, czyli modelu częściowego sponsoringu.

Cytując w/w dra Armin Mikos von Rohrscheidt: „jest to najbardziej elastyczna opcja, która zapewnia dość szybką komercjalizację szlaku oraz rozwój wielopłaszczyznowej współpracy także pomiędzy “partnerami szlaku”, czyli podmiotami zrzeszonymi wokół Szlaku Piastowskiego. Jako partnerzy szlaku (w odróżnieniu od “obiektów szlaku”) widziani są tu: partnerzy publiczni (a więc samorządy, na terenie których leżą te obiekty (województwa, gminy i powiaty) oraz partnerzy komercyjni (hotele, restauracje, touroperatorzy, prywatne podmioty dystrybucji kultury lub/i rozrywki, obiekty spędzania czasu wolnego itd).”

Przedmiotem obrad Rady na ostatnim posiedzeniu było podjęcie decyzji co do ilości koordynatorów szlaku ( w domyśle - jeden czy dwóch? ). Ustalono, iż koordynatorów będzie dwóch – z siedzibą w Gnieźnie i w Żninie. Obaj koordynatorzy będą musieli ze sobą ściśle współpracować. Z efektów swojej działalności koordynatorzy będą rozliczani (w przyjętych okresach czasu) przez Radę Programowo – Naukową ds. Szlaku Piastowskiego.

Drugi audyt historyczno – turystyczny dt. nowych obiektów na Szlaku Piastowskim

W związku ze stałymi aspiracjami miejscowości i obiektów nie uznanych w pierwszym etapie jako obiektów Szlaku Piastowskiego Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli branży oraz samorządowców i przeprowadzić drugi audyt historyczno – turystyczny w kilkunastu miejscowościach i obiektach. W Województwie Kujawsko – Pomorskim mowa o takich miejscowościach jak: Wenecja, Gąsawa, Marcinkowo Górne, Pakość, Kościelec, Gniewkowo, Radziejów i Kowal. W Wielkopolsce audytem zostaną objęte takie miejscowości jak: Tarnowo Pałuckie, Pyzdry i Kłecko.

Postanowiono również skategoryzować wszystkie obiekty szlaku na gwarantowane (pozytywny wynik audytu historycznego i turystycznego) oraz aspirujące (konieczny pozytywny wynik audytu historycznego oraz określony czasookres na spełnienie wszystkich warunków audytu turystycznego).

Audyt nowych obiektów winien zostać przeprowadzony do końca sierpnia br. O jego wynikach Rada poinformuje na II Międzyregionalnej Konferencji dt. Szlaku Piastowskiego, która prawdopodobnie w listopadzie zostanie zorganizowana w Inowrocławiu.

Propozycja projektu unijnego dt. Szlaku Piastowskiego w okresie 2014 – 2020

Trzecim etapem prac Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego (przyjętym na samym wstępie kiedy Rada rozpoczęła swoje prace w roku 2011) jest przygotowanie strategii funkcjonowania Szlaku Piastowskiego z wykorzystaniem środków unijnych na poprawę infrastruktury i promocję szlaku.

Aktualnie zarys projektu został przygotowany i zgłoszony (zgodnie z wymogami Zarządu Województwa Wielkopolskiego) w terminie do 28 czerwca br. na listę projektów kluczowych Województwa Wielkopolskiego w perspektywie unijnej 2014 – 2020. Propozycja projektu przygotowana przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie pn. "Wzrost innowacyjności województwa wielkopolskiego poprzez poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Szlaku Piastowskiego" obejmuje 4 moduły:
  1. Inwestycje
  2. Oznakowanie tras przebiegu szlaku oraz poszczególnych obiektów
  3. Edukacja przewodnicka
  4. Promocja
Szacowana wartość inwestycji na chwilę obecną wynosi ok. 108 mln zł. Po uwzględnieniu pozostałych modułów orientacyjna kwota projektu to ok. 125 mln zł.

Z uwagi na planowaną wartość projekt został zarekomendowany przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do Zarządu Województwa Wielkopolskiego do tzw. mandatu negocjacyjnego kontraktu terytorialnego. Oznacza to, że projekty o wartości powyżej 20 mln zł. są negocjowane przez Zarząd Województwa na poziomie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Projekt w części inwestycyjnej z uwagi na dużą wartość może być wniesiony jako tzw. projekt grupowy – znaczy to tyle, że każdy z partnerów będzie prowadził samodzielnie swoje inwestycje – od dokumentacji do rozliczenia końcowego. Status projektu kluczowego ma swoje zalety (procedura bezkonkursowa, czyli gwarancja przyznania środków), ale jednocześnie trzeba spełnić wymóg, jakim jest osiągnięcie 5% wartości wskaźnika rezultatu w danej osi priorytetowej. Najbardziej realnym programem, w ramach którego środki na Szlak Piastowski mogłyby się znaleźć jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko BIS (działanie 3.2.6), w którym duży akcent kładzie się na zachowanie środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki