BIPNiedziela, 28.5.2023

Przyjęto program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Członków Komisji powołał Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski. W obecnym składzie będzie ona funkcjonowała do końca 2005 roku.

W skład komisji wchodzą:

Po stronie organizacji:

 • Eugeniusz Górniak - Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Kulturalne "Promyk"
 • Edward Kowalski - Polski Związek Emerytów i Rencistów
 • Stanisław Dolaciński - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki "Chrobry - Gniezno"
 • Andrzej Klimuk - Towarzystwo Triathlonowe "Diament"
 • Jerzy Imbierowicz - Szkolny Związek Sportowy "Ziemi Gnieźnieńskiej"
 • Ewa Polaszewska - Związek Harcerstwa Polskiego
 • Teresa Gorczyńska - Polski Związek Niewidomych
 • Jerzy Bajzert - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 • Maria Brykczyńska - Polski Klub Ekologiczny
 • Bogusław Rzyski - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
 • Jan Rasała - Liga Obrony Kraju Powiatu Gnieźnieńskiego

  Po stronie samorządu powiatowego:

 • Zbigniew Sujak - etatowy członek Zarządu
 • Bolesław Dziel - nieetatowy członek Zarządu
 • Marek Kosmala - Dyr. Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia
 • Agnieszka Rzempała-Chmielewska - dyr. Wydziału Promocji i Rozwoju
 • Leon Budniak - Dyr. Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
 • Marek Szczepanowski - inspektor ds. sportu
 • Elżbieta Pilarczyk - Dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Przyjęty program współpracy pomiędzy samorządem powiatowym a organizacjami pozarządowymi w roku 2005 przewiduje następującą listę zadań:

 1. W sferze pomocy społecznej:
  1. Wspieranie rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

   1. promocja pozytywnego wizerunku rodziny,
   2. aktywizowanie grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym,

   3. imprezy integracyjne dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,

   4. promowanie równości szans w życiu społecznym grup zagrożonych marginalizacją.

  2. wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych
   1. aktywizacja i integracja społeczna osób niepełnosprawnych,

   2. promocja twórczości i osiągnięć osób niepełnosprawnych i starszych,

   3. kreowanie pozytywnego wizerunku seniora.
  3. wspieranie rozwoju sektora pozarządowego
   1. aktywizacja środowisk lokalnych,
   2. wspieranie projektów budujących społeczeństwo obywatelskie.

 2. W sferze ochrony i promocji zdrowia:
  1. działania mające na celu pomoc osobom przewlekle chorym,

  2. organizacja imprez i przedsięwzięć mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia m.in. konkursy, zawody nt. wiedzy prozdrowotnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego,

  3. działania mające na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego m.in. profilaktyka chorób układu krążenia, chorób nowotworowych.

 3. W sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
  1. opracowywanie i realizację zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych,

  2. podejmowanie działań zmierzających do ograniczeń skutków niepełnosprawności,

  3. informowanie o ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, oraz o zadaniach realizowanych przez, instytucje pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym PCPR.

 4. W sferze promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz rozwijania przedsiębiorczości:

  1. opracowanie i wdrażanie metod wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych i członków ich rodzin (organizowanie szkoleń, wsparcie psychologiczne, tworzenie grup samopomocy),

  2. przełamywanie barier i stereotypów myślenia wśród potencjalnych pracodawców rekrutujących i zatrudniających osoby niepełnosprawne (zmiana sposobu myślenia i nastawienia pracobiorców),

  3. poradnictwo zawodowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz promocja zatrudnienia i samozatrudnienia bezrobotnych i osób niepełnosprawnych,

  4. przeprowadzenie badań i ekspertyz ustalających specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych celem przystosowania ich do zatrudnienia na otwartym rynku pracy,

  5. ocena zdolności zatrudnieniowych celem trwałej integracji na rynku pracy. Usługi wspierające dostęp osób niepełnosprawnych do szkoleń zawodowych (w tym wsparcie i pomoc psychologiczna),

  6. rozwijanie aktywnych postaw zachowań wśród osób bezrobotnych na rynku pracy celem wprowadzenia lub ponownego wejścia na rynek pracy- propagowanie aktywnych metod pozyskiwania zatrudnienia,

  7. wsparcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez przyciąganie nowych inwestorów, promowanie innowacji oraz wytwarzanie sprzyjającego klimatu.

 5. W sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
  1. działania propagujące szkoły i placówki oświatowe,
  2. olimpiady, konkursy i turnieje dla młodzieży, szkół prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński, o zasięgu powiatowym i wyższym,

  3. warsztaty edukacyjne i szkolenia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,

  4. wspieranie działań informacyjno - edukacyjne - promocyjnych dotyczących integracji z Unią Europejską, dla uczniów Powiatu Gnieźnieńskiego,

  5. działalność wspierającą rozwój edukacyjny, w tym rozwój przedsiębiorczości.

 6. W sferze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:

  1. imprezy rekreacyjne i turystyczne o zasięgu ponadgminnym, powiatowym i wyższym,

  2. imprezy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych,

  3. działania propagujące rozwój turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego,

  4. działania mające na celu poprawę walorów kulturalno - rekreacyjnych dla rozwoju turystyki poprzez przygotowanie i wypromowanie atrakcji Szlaku Piastowskiego i Powiatu Gnieźnieńskiego, rozwój bazy noclegowej i usługowej oraz przedsięwzięcia kulturalne i rekreacyjne o zasięgu minimum powiatowym.

 7. W sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

  1. imprezy przeznaczone dla dzieci i młodzieży nawiązujące do bogatej tradycji Polski i naszego powiatu,

  2. imprezy osadzone w tradycji ludowej i regionalnej, mające charakter folklorystyczny i edukacyjny,

  3. konkursy artystyczne dla dzieci i młodzieży, konkursy wiedzy,

  4. zadania o charakterze edukacyjnym i artystycznym, warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, spotkania autorskie, festiwale kultury i sztuki dla dzieci i młodzieży. konkursy poetyckie, konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży,

  5. imprezy artystyczne o znacznej randze i festiwale,

  6. imprezy upowszechniające tolerancję i kulturę demokracji oraz działania na rzecz zbliżenia między narodami, które na przestrzeni wieków, żyjąc obok siebie współtworzyły historię, tradycję i kulturę Polski.

 8. W sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
  1. działania sportowe o zasięgu ponadgminnym i powiatowym, promujące kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek międzyszkolnych, mistrzostw powiatu, stanowiących eliminacje mistrzostw wyższego szczebla wynikających z kalendarza imprez,

  2. szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w stowarzyszeniach kultury fizycznej, uczniowskich klubach sportowych, ludowych zespołach sportowych.

 9. W sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:

  1. działania na rzecz umiejętnego zachowania się wobec zagrożeń,

  2. zabezpieczenie imprez masowych,
  3. niesienie pomocy w akcjach ratowniczych.
 10. W sferze działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwiania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:

  1. organizowanie współpracy międzynarodowej,
  2. działania zmierzające do umożliwienia wyjazdów dzieci i młodzieży do innych krajów w ramach wymiany wakacyjnej, kulturalnej i sportowej,

  3. działania informacyjne dotyczące integracji z Unią Europejską.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki