BIPSobota, 03.6.2023

Obwieszczenie

Obwieszczenie
zawiadamiam, że

dnia 07.08.2013r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa drogi gminnej na części działki nr 230 i 209 w miejscowości Lednogóra”.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Wójta Gminy Łubowo i obejmuje nieruchomości: (przed nawiasem podano numery działki ulegające podziałowi, w nawiasach numery działek po podziale a drukiem wytłuszczonym numery działek przeznaczone pod inwestycję)
  • dz. nr 230 (230/1, 230/2) położoną we wsi Lednogóra i stanowiącą własność osoby fizycznej
  • dz. nr 247 (część) położoną we wsi Lednogóra i stanowiącą własność Gminy Łubowo
  • dz. nr 229 (część) położoną we wsi Lednogóra i stanowiącą własność osoby fizycznej
  • dz. nr 209 (część) położoną we wsi Lednogóra i stanowiącą własność Wojew. Inwest. Rolniczych Rej. Oddział Gniezno
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul.Jana Pawła 9/10 w Wydziale Architektury i Budownictwa, pok. 2.22.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki