BIPWtorek, 06.6.2023

Start ZPORR 3.4 - do 65% dotacji dla mikroprzedsiębiorstw

Celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Projekty obu typów dotyczą takich usług i inwestycji, które przyczynia się do zwiększenia zdolności przetrwania i kontynuacji działania nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, unowocześnienia zarówno ich sposobu funkcjonowania, jak i wyposażenia, a w konsekwencji dostosowania do konkurencji na Jednolitym Rynku Europejskim.

Budżet na wsparcie finansowe projektów w ramach Działania 3.4 na terenie województwa wielkopolskiego wynosi 4 miliony euro ze środków publicznych, w tym 3 miliony euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 milion euro z budżetu państwa.

Beneficjenci to mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; a ponadto, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz
 • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub wartość aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch wymienionych lat obrotowych nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro.

Z pomocy nie może jednak skorzystać podmiot prowadzący przedsiębiorstwo, w którym inni przedsiębiorcy, których nie obejmuje powyższa definicja, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają:

 • 25% i więcej wkładów, udziałów lub akcji;
 • prawa do 25% i więcej udziału w zysku;
 • 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym zgromadzeniu spółdzielni.

Formy i wysokość wsparcia:
Poziom dofinansowania ze środków publicznych dla indywidualnego projektu doradczego:

 • nie może być wyższy niż kwota 5000 euro oraz
 • nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

Dotacja dla indywidualnego projektu inwestycyjnego:

 • nie może być wyższa niż kwota 50 000 euro oraz
 • nie może przekroczyć 45% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie miasta Poznań lub 65% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie innym niż m. Poznań.

Dofinansowywane będą wyłącznie projekty realizowane na terenie województwa wielkopolskiego (projekty doradcze na rzecz firm, które posiadają siedzibę na terenie woj. wielkopolskiego oraz projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie woj. wielkopolskiego).

Wnioski o pomoc finansową wypełnione w Generatorze Wniosków wraz z załącznikami należy składać do Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa wielkopolskiego, której funkcję pełni Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, gdzie będą one poddawane ocenie formalnej i merytorycznej. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej ARR S.A w Koninie w ciągu 60 dni od wyznaczonych terminów składania wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków ubiegania się o pomoc finansową znajdują się w

wytycznych dla wnioskodawców.

Ustalono następujące terminy składania wniosków:

I termin: 15.02.2005
II termin: 16.05.2005
III termin: 19.08.2005
IV termin: 25.10.2005
każdorazowo do godziny 15.00.

Informacje telefoniczne nt. Działania 3.4 można uzyskać pod nr tel.:

 • GARG - Punkt Konsultacyjny Gniezno (061) 426 45 34
 • Zamiejscowy Punkt Informacyjny ZPORR w Gnieźnie (061) 425 02 90

  Pytania można kierować na adres biuro@garg.pl oraz zporr@arrkonin.org.pl. Więcej informacji również na stronie internetowej www.zporr.gov.pl. oraz www.arrkonin.org.pl

  drukuj:
  udostępnij:
 • PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

  reklama aplikacji mobilnej
  Rejestracja rezerwacji pojazdów
  Status kolejki