BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XXIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. Stopień zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. w sprawie: uchwalenia rocznego planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
  2. w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej;
  3. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie;
  4. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/97/2003 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 grudnia 2003r. dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Powiat Gnieźnieński na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu;
  5. w sprawie: określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej;
  6. w sprawie: w sprawie skargi Stanisława Komarnickiego na działalność Starosty Gnieźnieńskiego;
  7. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2005r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w Powiatowej Kolumnie Transportu Sanitarnego i podjęcie uchwały w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o przedstawienie programu naprawczego Powiatowej Kolumny Transportu Sanitarnego Sp. z o.o. w Gnieźnie.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Jerzy Nadoliński

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki