BIPNiedziela, 11.6.2023

LIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

LIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
LIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
23 października 2014 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Starosty nt. analizy oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia na podstawie art. 25c ust. 3 pkt 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami).
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. analizy oświadczeń majątkowych radnych składanych na podstawie art. 25c ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami).
 8. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych dokonanej przez inne podmioty.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim za poprzedni rok szkolny, w tym wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych.
 10. Ocena stanu zagrożeń wśród młodzieży, działania profilaktyczne i prewencyjne, współpraca na linii szkoła samorząd.
 11. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej na temat bieżącej działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w okresie od 26.09.2014 r. do dnia 23.10.2014r.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany uchwały nr XV/156/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008 – 2020;
  2. w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu;
  3. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Telesfor Gościniak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki