BIPCzwartek, 01.6.2023

Unijne pieniądze na stypendia

O stypendium mogą ubiegać się:

Studenci którzy:
 • posiadają stałe zameldowanie na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego,
 • studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990r. (Dz.U. nr 65, poz. 385, z dnia 27 września 1990r. z póź. zm.) oraz na podstawie ustawy o wyższych szkołach zawodowych z dnia 26 czerwca 1997r. (Dz.U. nr 96, poz. 590 z póź. zm. z dnia 13 sierpnia 1997r.).
 • nie ukończyli 26 roku życia.
  Uczniowie którzy:
  • uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego,
  • zamieszkują na stałe jeden z poniżej wymienionych terenów:
  1. na obszarach wiejskich tzn. terenach położonych poza granicami administracyjnymi miast,
  2. w miastach do 5.000 mieszkańców,
  3. w miastach od 5.000 do 20000 mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą.

Załączone pliki: wniosek- uczeń i wniosek-student
oraz
Uczniowie - ze szkoły ponadgimnazjalnej, do której uczęszcza uczeń,
Studenci - ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, pokój 214

Wnioski należy złożyć:

 1. Uczniowie - w szkole, do której uczęszczają do dnia 10 września 2005r.
 2. Studenci - w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20,
  pokój 214 do dnia 15 października 2005r.

Wymagane załączniki do wniosku o przyznanie stypendium
z Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2005

 1. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby wnioskującej o przyznanie stypendium.
 2. Osoby podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych składają zaświadczenie o uzyskanych dochodach za rok 2004 z właściwego dla miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego.
 3. Osoby prowadzące działalność w formie ryczałtu lub karty podatkowej: składają zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2004.
 4. Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności oraz rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 5. Zaświadczenie z urzędu gminy*, w przypadku kiedy dochody są uzyskiwane z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oblicza się w następujący sposób:
  Przykład:
  5,8 ha przeliczeniowych 1 ogółem x 90,50 zł = 524,9 zł / 5 (liczba osób w rodzinie)
  = 104,98 zł/miesięcznie/osobę

 6. Zaświadczenie z urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania* potwierdzające miejsce stałego zameldowania lub kserokopia dowodu osobistego*.
 7. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni* o kontynuowaniu nauki przez rodzeństwo w wieku od 18 do 25 roku życia będące na utrzymaniu rodziny.
 8. Zaświadczenie z uczelni wnioskodawcy*- studenta potwierdzające, że jest studentem w roku akademickim 2005/2006.
 9. Osoba utrzymująca się z alimentów: wypis protokołu z Sądu Rejonowego*.
 10. Zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku* z Ośrodka Pomocy Społecznej, zakładu pracy, zasiłków celowych, rodzinnych z funduszu za rok 2004.
 11. W przypadku, kiedy wnioskodawcą jest osoba niepełnosprawna, należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności* z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 12. Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej *.
 13. Zaświadczenie o pobieranym stypendium z innych źródeł: socjalne, naukowe, wiejskie oraz inne za rok 2004*.
 14. Zaświadczenia o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego za rok 2004 z urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania*.

Dodatkowych informacji udziela:
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20 w godz. 7:30-15:30 (pon.-pt.)

 1. Sławomir Sekulski tel: 061 424 07 47 pok. 211
 2. Katarzyna Bultrowicz tel: 061 424 07 50 pok. 214
 3. Szkoła, do której uczęszcza uczeń

Uwaga:

 1. Przypominamy, że podstawowym kryterium przyznania stypendium jest kryterium dochodowe wynoszące poniżej 504,00zł netto na osobę w rodzinie lub 583,00zł na osobę w rodzinie, gdy jej członkiem jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Wnioski zawierające kwoty wyższe nie będą rozpatrywane.
 2. Dokumenty oznaczone * mogą być przyjmowane w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki