BIPSobota, 10.6.2023

XVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI 29 grudnia 2015 roku

XVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI 29 grudnia 2015 roku
Posiedzenie wspólne Komisji dnia 29 grudnia 2015 roku rozpocznie się: w części I o godzinie 10.00, natomiast część II, właściwa dla posiedzenia Komisji Finansowej, Komisji Oświaty oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, rozpocznie się o godzinie 11.30. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w przerwie sesji Rady Powiatu.Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2016 – 2028:
  • przedstawienie projektu uchwały,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2016 – 2028,
  • opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  • dyskusja nad projektem uchwały,
  • głosowanie uchwały.
 7. Uchwalenie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016:
  • przedstawienie projektu uchwały,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2016 rok,
  • opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, e) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, f) dyskusja nad projektem uchwały, g) głosowanie uchwały.
 8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie: zmiany uchwały Nr II/6/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i ustalenia ich składów osobowych, zmienionej uchwałą Nr VI/35/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 stycznia 2015;
  • w sprawie: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na Telewizję Szpitalną w budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie przy ul. św. Jana 9, ul. 3 Maja 37, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 4, na okres powyżej 3 lat (od 6 – 10 lat);
  • w sprawie: przekazania przez Powiat Gnieźnieński darowizny nieruchomości położonej w Mnichowie;
  • w sprawie: przyjęcia Regulaminu nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia;
  • w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XIX/196/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół i placówek oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim;
  • w sprawie: ufundowania stypendium naukowego im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • w sprawie: ufundowania stypendiów socjalnych dla studentów pochodzących z Ukrainy i studiujących w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński;
  • w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
  • w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2016 rok;
  • w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2016 rok;
  • w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2016 rok;
  • w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2016 rok;
  • w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2016 rok;
  • w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2016 rok;
  • w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2016 rok;
  • w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi Pani D. B. na działanie Starosty Gnieźnieńskiego;
  • w sprawie: emisji obligacji przez Powiat Gnieźnieński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  • w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Wolne głosy i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Igliński


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki