BIPPoniedziałek, 05.6.2023

XXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

XXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
XXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
31 marca 2016 roku
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za 2015 rok.
 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie za 2015 rok.
 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • Uchwała w sprawie: uchwalenie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2016-2018.
  • Uchwała w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • Uchwała w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie oraz Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (II)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Gniezno, dnia 18 marca 2016r.
  • Uchwała w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie oraz Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (II) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
  • Uchwała w sprawie: przekazania Miastu Gniezno zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Gniezna.
  • Uchwała w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego w formie obwieszczenia.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.
     Z poważaniem
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Dariusz Igliński
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki