BIPSobota, 03.6.2023

Wszyscy korzystają z dotacji – skorzystaj i Ty!

Wszyscy korzystają z dotacji – skorzystaj i Ty!
Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński oraz Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. W 2016 r. kwota dofinansowania przedsięwzięcia z WFOŚiGW (przy współudziale NFOŚiGW) wynosi 300 000 zł brutto. W budżecie Powiatu zarezerwowano na ten cel kwotę 50.000zł, a udział gmin wynosi 133.000zł. Środki pozwolą zutylizować około 1.200 ton wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie dla mieszkańców powiatu (wnioskodawców) realizacji zadania wynosi 100% i dotyczy rozbiórki (demontażu) azbestu z dachu budynku i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów tj. wywiezienia azbestu na składowisko.

Procedura przyznania środków jest bardzo prosta.
Mieszkańcy składają wniosek do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl oraz w urzędach gmin. Do wniosku winien być dołączony tytuł prawny do nieruchomości lub jej części, która znajduje się na terenie powiatu. Tylko wnioskodawcy prowadzący działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi usuwający azbest z budynków niemieszkalnych zobowiązani są dodatkowo do załączenia oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosków w gminach. Termin przyjmowania wniosków ustala każda gmina, jednak nie może być on dłuższy niż do 30 września 2016r.

Od 2008 roku z terenu powiatu gnieźnieńskiego usunięto około 4.000 ton azbestu z 1.600 nieruchomości. Przedsięwzięcie pn.: “Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl oraz ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego, Miasta Gniezna i Gmin powiatu gnieźnieńskiego.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki