BIPWtorek, 06.6.2023

„Chcieć, to móc”, czyli o wspieraniu młodego człowieka w wyborze kariery zawodowej

„Chcieć, to móc”, czyli o wspieraniu młodego człowieka  w wyborze kariery zawodowej
przedstawicieli władz parlamentarnych oraz kuratorium oświaty w Poznaniu, a także młodzież – uczestniczyło w międzynarodowej konferencji dotyczącej kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego, pod nazwą „Dialog na rzecz gospodarki Powiatu Gniezno”.

Konferencja odbyła się w dniu 2 marca br., w auli I LO. Organizatorami wydarzenia byli: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Partnerem generalnym był Bank Zachodni WBK S. A. w Gnieźnie. W konferencji uczestniczyli również goście z Niemiec z partnerskiego powiatu Teltow –Fläming.

Konferencję zainaugurował wykład dr Joanny Kozielskiej, doradcy zawodowego CKP, na temat „Diagnozy szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim”. Dr J. Kozielska poddała analizie lokalny rynek pracy w zakresie czterech modułów: pracodawca, oferta szkolnictwa ponadgimnazjalnego, absolwent szkoły ponadgimnazjalnej oraz absolwent gimnazjum. Badania wykazują, że pracodawcy mają aktualnie duże trudności w pozyskaniu pracowników odpowiadających profilem zawodowym potrzebom firmy, pomimo różnych podejmowanych metod i form poszukiwania pracowników. Jak się okazuje, pracodawcy zwracają również w dużym stopniu uwagę na tzw. kompetencje miękkie, czyli na cechy osobowości i umiejętność znalezienia się w środowisku pracy. W zakresie oferty szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie powiatu oferta wydaje się dość szeroka, a informacje o planowanych kierunkach kształcenia można znaleźć w nowo wydanym informatorze na rok szkolny 2017/18. Ciekawe wyniki badań odnoszą się do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy pomimo tego, że czują się przygotowani do pracy w zawodzie, chętnie skorzystaliby ze staży, praktyk i szkoleń uzupełniających ich kwalifikacje zawodowe. Jeśli zaś chodzi o absolwentów gimnazjum to istnieje potrzeba wsparcia uczniów w obszarze doradztwa zawodowego oraz pomoc w zakresie poszerzenia wiedzy na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, w celu bardziej racjonalnego wyboru przyszłego zawodu.

Kolejne wykłady przedstawili goście z Niemiec: Siegmund Trebschuh Kierownik Wydziału Promocji Gospodarczej i Rozwoju Powiatu Teltow - Fläming oraz Jörg Peschke Starszy Cechu Rzemiosła Teltow – Fläming. Z Powiatem Teltow – Fläming władze Powiatu Gnieźnieńskiego współpracują od 2003 roku. Należy on do najsilniejszych gospodarczo regionów na wschodzie Niemiec, może się on pochwalić dodatnim przyrostem demograficznych oraz wysokim odsetkiem przedsiębiorstw o charakterze przemysłowym, a także bardzo wysokim wskaźnikiem eksportu. Pan Siegmund Trebschuh przedstawił obszary działania powiatu w zakresie wspierania gospodarki oraz ukierunkowania zawodowego uczniów szkół średnich. Bliżej został również przedstawiony Ośrodek Kwalifikacji Technicznych Teltow – Fläming, na który składa się kilka szkół branżowych kształcących w różnych zawodach. Z kolei Pan Jörg Peschke przedstawił działalność Izby Rzemiosła w Poczdamie, skupiającej ok. 17,5 tys. MŚP, zatrudniających w sumie ok. 70 tys. pracowników oraz szkolących ok. 3 tys. praktykantów. Izba prowadzi kursy i szkolenia młodocianych w ramach dualnego kształcenia zawodowego, czemu służy Centrum Wspierania Rzemiosła w Götz. Jak podkreślali goście z Niemiec, niezwykle istotnymi wartościami w ich systemie kształcenia zawodowego są wysokie kompetencje i doświadczenie nauczycieli oraz wysoka kultura nauczania.

W dalszej części konferencji odbyła się debata pn. „Jak wybrać właściwie?”, w której udział wzięli przedstawiciele organizatorów, władz samorządowych, szkół i pracodawców. Głównym przesłaniem debaty było zastanowienie się, co zrobić, aby zainteresować młodych ludzi wyborem konkretnego zawodu oraz zmienić złe wyobrażenie na temat szkolnictwa zawodowego. W dyskusji między panelistami podejmowano również takie tematy jak: potrzeby i oczekiwania pracodawców w zakresie przygotowania nowych kadr pracowniczych oraz możliwości współpracy szkół z pracodawcami.

Druga część dyskusji została przeprowadzona w formie debaty otwartej, podczas której każdy uczestnik konferencji mógł zadać pytania panelistom. Pytania dotyczyły: poziomu kształcenia języków obcych w szkołach zawodowych, możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych z wykształceniem gimnazjalnym oraz płaszczyzn współpracy pracodawców ze szkołą zawodową. Dla osób, które z powodu ograniczonych ram czasowych nie zdołały zadać pytania, został udostępniony kontakt e-mail: konferencja@ckp.gniezno.pl, na który można zwrócić się z konkretnym wnioskiem, zapytaniem, ofertą współpracy itp. Wszelkie odpowiedzi będą przesłane zwrotnie również za pomocą poczty elektronicznej.

Foto: Jerzy Andrzejewskiprezentacja nr 1
prezentacja nr 2
prezentacja nr 3
prezentacja nr 4
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki