BIPŚroda, 07.6.2023

14,5 mln zł na szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim!

14,5 mln zł na szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim!
Samorząd powiatowy prawdopodobnie otrzyma dofinansowanie na trzy projekty - dwa z kasy unijnej i jeden ze środków krajowych.

Największa pula środków, bo niemal 11 mln zł, zostanie skierowana na dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Nastąpi przebudowa i remont istniejących pracowni, pomieszczeń warsztatowych w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku stacji kontroli pojazdów na potrzeby budynku dydaktyczno-administracyjnego w Gnieźnie, wraz z remontem infrastruktury technicznej. Zostaną również doposażone stanowiska egzaminacyjne w CKP w celu utworzenia ośrodka egzaminacyjnego w zawodach objętych projektem, a także szkolne pracownie kształcenia zawodowego.

W ramach kolejnego projektu, niespełna 2 mln zł zostaną przeznaczone na przeprowadzenie termomodernizacji Centrum Kształcenia Praktycznego. W wyniku wykonanych prac nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej budynku aż o 73,58%.

Trzeci komplementarny projekt, do dwóch wyżej wymienionych, na kwotę 1,8 mln zł ma na celu przeprowadzenie skoordynowanych działań dla wybranych (w wyniku rekrutacji) szkół kształcenia zawodowego w powiecie gnieźnieńskim, zmierzających do indywidualnego wsparcia ucznia w zdobyciu wykształcenia i przejściu do zatrudnienia.

PROJEKT NR 1

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” (projekt współfinansowany ze środków unijnych z programu WRPO 2014+, z EFRR w ramach OSI, działanie 9.3.2; projekt infrastrukturalny)

Całkowita wartość projektu: 10 884 037,01 zł

Wartość dofinansowania (85%): 9 251 431,44 zł

Wkład własny: 1 632 605,57 zł

Projekt zakłada wdrożenie koncepcji rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim polegającej na rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej oraz centralizacji działań w zakresie szkolnictwa zawodowego. Ośrodkiem rozwoju ma być Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie, które będzie koordynować i wspierać wszystkie szkoły zawodowe w regionie w zakresie kształcenia praktycznego, doradztwa zawodowego, kursów zawodowych oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie.

W tym celu CKP podpisze porozumienia o formach współpracy ze szkołami:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie,

 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3,

 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,

 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,

 5. Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych,

 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie.

W ramach realizowanego projektu można wyróżnić następujące zadania:

    1. rozwój Centrum Kształcenia Praktycznego, który obejmie:

 • adaptację i rozbudowę istniejącego budynku stacji kontroli pojazdów na potrzeby budynku dydaktyczno-administracyjnego (w tym sale wykładowe, sala konferencyjna, pomieszczenia administracyjne oraz socjalne) o łącznej powierzchni użytkowej 963,5 m2 w dwóch kondygnacjach i jego podstawowe wyposażenie (budynek B),

 • roboty adaptacyjno-remontowe pomieszczeń warsztatowych (wymiana podłóg, remont ścian i sufitów) prowadzące m.in. do powstania stanowisk egzaminacyjnych oraz doposażenia w nowoczesne sprzęty warsztatowe (budynek A),

    1. doposażenie stanowisk egzaminacyjnych w CKP w celu utworzenia środka egzaminacyjnego na kwalifikacje w zawodach objętych projektem,

    2. doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego w sprzęty wykorzystujące nowoczesne technologie.

Podstawowe roboty budowlane w ramach projektu będą obejmować remonty pomieszczeń, wymianę posadzek, wymianę stolarki drzwiowej, przebudowę stołówki uczniowskiej, zaplecza socjalnego, w tym szatni dla kobiet i mężczyzn (w ramach budynku A), przebudowę z nadbudową budynku stacji kontroli pojazdów, ze zmianą sposobu użytkowania na budynek dydaktyczno-administracyjny (w ramach budynku B).

W ramach projektu w budynku CKP planuje się remont i wyposażenie następujących pracowni dydaktycznych:

 • Pracownia obróbki ręcznej metalu

 • Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

 • Laboratorium metrologii i badań wytrzymałościowych

 • Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

 • Pracownia obróbki cieplnej metalu

 • Pracownia technologii mechanicznej

 • Pracownia automatyki przemysłowej

 • Pracownia montażu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych

 • Spawalnia

 • Pracownia montażu i konserwacji instalacji elektrycznych

 • Pracownia budowlana

 • Pracownia montażu i konserwacji urządzeń elektrycznych

 • Pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych

 • Pracownia diagnostyki samochodowej

 • Pracownia mechatroniki samochodowej

 • Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej

Z wyposażonych pracowni będą korzystać przede wszystkim uczniowie szkół, które nie posiadają warunków na utworzenie pomieszczeń warsztatowych w obrębie swoich budynków tj. np. ZSP nr 2 i ZSP nr 3, a także ZSP nr 1 (w nowym zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki).

W budynku CKP powstaną również stanowiska egzaminacyjne, które umożliwią zdobywanie wymaganych uprawnień formalnych niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Projekt zakłada również wyposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych w sześciu szkołach zawodowych:

 • W ZSP nr 1 zostaną doposażone: warsztaty szkolne (technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik), warsztaty szkolne (technik żywienia i usług gastronomicznych), a także pracownia komunikacji w języku obcym - do nauczania we wszystkich zawodach.

 • W ZSP nr 2 zostaną doposażone: pracownia montażu i konserwacji instalacji elektrycznych (technik elektryk), pracownia rysunku technicznego (technik pojazdów samochodowych), pracownia komunikacji w języku obcym - do nauczania we wszystkich zawodach.

 • W ZSP nr 3 zostaną doposażone: pracownia fryzjerska (technik usług fryzjerskich), pracownia rysunku technicznego (technik budownictwa), pracownia komunikacji w języku obcym - do nauczania we wszystkich zawodach.

 • W ZSEO zostaną doposażone: pracownia urządzeń techniki komputerowej/pracownia aplikacji internetowych (technik informatyk), pracownia gospodarki materiałowej (technik logistyk), pracownia komunikacji w języku obcym - do nauczania we wszystkich zawodach.

 • W SOSW zostaną doposażone: warsztaty szkolne (stolarz), warsztaty szkolne (krawiec), a także pracownia komunikacji w języku obcym - do nauczania we wszystkich zawodach.

 • W ZSP w Witkowie zostaną doposażone: pracownia obsługi gości (technik żywienia i usług gastronomicznych), pracownia gastronomiczna i pracownia urządzeń techniki komputerowej/pracownia aplikacji internetowych (technik informatyk).

PROJEKT NR 2

Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie” (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Wartość projektu 1.911.337,00 zł

Propozycja pożyczki z WFOŚiGW z możliwością umorzenia do wysokości 40% jej wartości.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie robót termo-modernizacyjnych w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Słowackiego 45/47 w Gnieźnie.

Zakres robót termomodernizacyjnych w CKP w Gnieźnie obejmie:

 • likwidację kotłowni węglowej o mocy znamionowej 75 kW,

 • docieplenie dachu (3766,42 m2) oraz ścian (1494,07 m2) wraz z wymianą rynien, opierzenia i instalacją odgromową,

 • wymianę stolarki okiennej oraz bram warsztatowych (176,81 m2),

 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania,

 • wymianę punktów oświetleniowych na energooszczędne typu LED,

 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii - pompa ciepła (5,16 kW).

PROJEKT NR 3

Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy” (projekt współfinansowany ze środków unijnych z programu WRPO 2014+, z EFS w ramach OSI, działanie 8.3.1 „tzw. projekt miękki”)

Całkowita wartość projektu: 1 799 599,14 zł

Wartość dofinansowania (90%): 1 529 659,26 zł EFS i 89 979,96 zł BP tj. 1 619 639,22 zł

Wkład własny: 179 959,92 zł

Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2018-31.08.2021.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości szkolenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz ułatwienie 347 uczniom/uczennicom (128 kobiet, 219 mężczyzn) z wybranych szkół ponadgimnazjalnych – ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3, Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie oraz ZSP w Witkowie, przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez:

 • efektywne doradztwo zawodowe (dla 347 uczestników projektu),

 • system staży/praktyk zawodowych realizowanych w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami dla 300 uczestników, w tym 111 kobiet oraz system kursów i szkoleń dostosowujący kwalifikacje uczniów do oczekiwań pracodawców (dla 347 uczestników projektu) do końca sierpnia 2021 r.

 • w celu dostosowania poziomu kształcenia zawodowego do wymogów stawianych przez rynek pracy w ramach projektu zakłada się przeszkolenie 10 nauczycieli/nauczycielek (3 kobiet, 7 mężczyzn) kształcenia zawodowego i instruktorów/instruktorek praktycznej nauki zawodu w zakresie studiów podyplomowych i szkoleń oraz podniesienie kompetencji 3 osób (2 kobiet, 1 mężczyzny) prowadzących doradztwo zawodowe do końca sierpnia 2021 r.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki