BIPPoniedziałek, 05.6.2023

XLII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

XLII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI


XLII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
22 czerwca 2017 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 maja 2017r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. stanowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego wyrażającego poparcie dla przyjęcia Karty Samorządności;
  2. przyjęcia do realizacji projektu pn.: Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
  3. zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu realizacji projektu pn.: „Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie”;
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017-2028;
  5. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2017 roku;
  6. emisji obligacji przez Powiat Gnieźnieński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6. Apel Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
 7. Bieżąca informacja dyrektora ZOZ dotycząca sytuacji ekonomicznej SP ZOZ Gniezno.
 8. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
  1. sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2016,
  2. sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2016;
  3. informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2016;
  4. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
  5. wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2016 rok;
  6. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2016 rok;
  7. dyskusja absolutoryjna;
  8. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego;
  9. podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Igliński


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki