BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Starosta Gnieźnieński zaprasza mieszkańców Powiatu do udziału w akcji likwidacji wyrobów zawierających azbest

Starosta Gnieźnieński zaprasza mieszkańców Powiatu do udziału w akcji likwidacji wyrobów zawierających azbest
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, środków pochodzących z budżetu Powiatu, Miasta Gniezna i Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego.

Dofinansowanie dla mieszkańców powiatu wynosi 100% i dotyczy rozbiórki (demontażu) azbestu z dachu budynku i/lub unieszkodliwiania wytworzonych odpadów tj. wywiezienia azbestu na składowisko. Procedura przyznania środków jest bardzo prosta.

Mieszkańcy składają wniosek do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Starostwa www.naszesrodowisko.pl oraz we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania urzędach gmin. Do wniosku winien być dołączony tytuł prawny do nieruchomości lub jej części, która znajduje się na terenie Powiatu.

Tylko wnioskodawcy prowadzący działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi usuwający azbest z budynków niemieszkalnych zobowiązani są dodatkowo do załączenia oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosków w gminach, w związku z tym już teraz zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego do złożenia wniosku.

W tym roku akcja usuwania azbestu potrwa 31 października 2017 r. Odpady zawierające azbest transportowane będą na składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie. Termin przyjmowania wniosków na finansowanie ustala każda gmina, jednak nie może być on dłuższy niż do 30 września 2017 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podczas pracy z azbestem należy zachować szczególne środki ostrożności, dlatego zwracamy uwagę, że powinny to robić osoby, które posiadają stosowne przeszkolenie w tym zakresie.

Wykonawcą, który będzie usuwał azbest w tegorocznej akcji jest spółka AM Trans Progres Sp. z o.o. z Poznania.

Pomimo, że obowiązek usunięcia azbest przypada na rok 2032, pamiętać należy, że azbest jest odpadem niebezpiecznym , który przy mechanicznym uszkodzeniu może być szkodliwy dla naszego zdrowia dlatego już teraz zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu, którzy na swoich posesjach posiadają odpady niebezpieczne jakim jest azbest o składanie wniosków celem likwidacji i utylizacji azbestu ze swoich nieruchomości.

Przedsięwzięcie pn.: “Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl oraz ze środków pochodzących z budżetu Powiatu, Miasta Gniezna i Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki