BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XXXII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Proponowany porządek obrad

Posiedzenie I.
  1. Uroczystość opłatkowa.

   Przerwa 15 minut.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie: stawek dotacji do gospodarstwa pomocniczego Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie;
   2. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego;
   3. w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej Miasta Gniezno;
   4. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/262/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Gniezno na ochronę zdrowia;
   5. w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005;
   6. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2005 rok.
  4. Przyjęcie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2006 rok:
   1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
   2. koreferent w sprawie projektu budżetu przedstawiany przez przewodniczącego Komisji Finansowej,
   3. odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu,
   4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
   5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
   6. głosowanie uchwały budżetowej.
  5. Zakończenie.


Posiedzenie II
30.12.2005r. o godz. 12:00.
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  7. Roczne sprawozdanie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
  8. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/258/2002 z dnia 28.06.2002r. dotyczącej Strategii Rozwoju Pomocy Społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim w latach 2002-2010;
   2. zmiany uchwały nr XXII/131/2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 września 2000 r. dotyczącej sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego;
   3. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/189/2005 z dnia 28.02.2005r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej;
   4. w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego.
  9. Interpelacje i zapytania Radnych.
  10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  11. Wolne głosy i informacje.
  12. Zakończenie sesji.

   Przewodniczący Rady Powiatu
   Jerzy Nadoliński
   drukuj:
   udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki