BIPWtorek, 30.5.2023

Starosta podsumował działalność Zarządu Powiatu w roku 2005

Głównym zadaniem Starostwa Powiatowego w Gnieźnie jest świadczenie na rzecz mieszkańców różnego rodzaju usług o charakterze administracyjnym na odpowiednio wysokim poziomie. Zarząd Powiatu przykłada zatem dużą uwagę do jak najlepszego wykonywania swoich zadań, aby mieszkańcy powiatu byli zadowoleni z jakości świadczonych usług przez pracowników Starostwa, aby urząd był dostępny i przyjazny obywatelom. W tym celu czynione są starania o to, aby powstała jedna siedziba Starostwa zamiast dotychczasowych kilku miejsc, do których niejednokrotnie zdezorientowani interesanci muszą się udać. Rok 2005 jest przełomowym w tym zakresie.

W tym roku po raz pierwszy dość znacząco spadło bezrobocie na terenie powiatu. Można domniemywać, ze tendencja ta będzie się w dalszym ciągu utrzymywać.

Rok 2005 obfitował również w wiele inwestycji powiatowych, głównie w oświacie i drogach. Ale nie tylko. Po kilku latach starań zakończono również budowę punktu widokowego na Wale Wydartowskim. Rozpoczęto również budowę Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Rok 2005 miał również strategiczne znaczenie dla samorządu powiatu. Z inicjatywy Zarządu Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęła Strategię Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013.

Starostwo było również partnerem działań o charakterze kulturalnym. Wspólnie z Forum Św. Wojciecha władze powiatu zaangażowały się w przygotowanie odpowiedniej oprawy dla VI Zjazdu Gnieźnieńskiego w ramach projektu „Gniezno-Miastem Dialogu".

Zatem wśród wielu działań podejmowanych w roku 2005 na szczególną uwagę zasługują:

I. Inwestycje:

 1. Oświata:
  • Termomodernizacja budynków na łączną kwotę ponad 200 tys. zł. ( z czego w 2005 roku z WFOŚiGW pochodzi 68 tys. zł. w formie pożyczki, częściowo umarzanej):
   • SOSW nr 2 w Gnieźnie: kompleksowa termomodernizacja wraz ze zmianą kotłów węglowych na kotły opalane gazem ziemnym, modernizacja systemu ogrzewania, ułożenie 80 m kw. kolektorów słonecznych
   • ZSP nr 2 w Gnieźnie: zamiana kotłowni węglowej na gazową wraz z modernizacją systemu ogrzewania oraz przeprowadzenia termomodernizacji budynku szkolnego
   • ZSP w Witkowie: modernizacja kotłowni węglowej poprzez zastąpienie paliwa stałego – biopaliwem, ocieplenie rurociągów oraz modernizacja budynku szkolnego
    W lutym br. Powiat Gnieźnieński otrzymał nagrodę „HIT 2004" w kategorii ekologia w corocznie organizowanym Konkursie Wielkopolski Gospodarczo – Samorządowym. Nagroda została przyznana za dokonania powiatu w zakresie przeprowadzonych remontów termomodernizacyjnych w jednostkach oświatowych podległych starostwu.
  • Zakupy inwestycyjne – dla wszystkich placówek oświatowo – wychowawczych w roku 2005 dokonano wielu zakupów o charakterze inwestycyjnym na kwotę łączną 323 tys. zł. (włącznie z otrzymaną dotacją z PFRON w kwocie 140 tys. zł. w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych" na zakup mikrobusów), w tym:
   • SOSW nr 2 w Gnieźnie: zakup mikrobusu, pralnicy, patelni elektrycznej i sprzętu komputerowego
   • ZSP nr 1 w Gnieźnie: zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania
   • Dom Pomocy Społecznej w Gnieźnie: zakup krzesełka transportowego
   • Dom Dziecka w Gnieźnie: zakup i montaż bramy
   • SOSW w Kłecku: zakup mikrobusu, doprowadzenie do budynku dodatkowego przyłącza instalacji wodociągowej
   • Dom Dziecka w Trzemesznie: przebudowa sieci kanalizacyjnej
   • ZSP w Trzemesznie: zakup pieca
   • ZSP nr 3 w Gnieźnie: przygotowanie kompleksowej dokumentacji pod przyszłoroczną budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią
   • ZSP nr 2 w Gnieźnie: dofinansowanie zakupu używanego samochodu, zakup zestawu komputerowego
   • ZSS nr 11 w Gnieźnie: zakup zestawu komputerowego
   • ZS im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie: zakup kserokopiarki
  • W roku 2005 na remonty w placówkach oświatowych podległych Starostwu wydatkowano prawie 1.400 tys. zł.
   • I LO w Gnieźnie: docieplenie i elewacja budynku od strony południowej, częściowa wymiana okien i podłóg, prace malarskie
   • II LO w Gnieźnie: remont kapitalny schodów
   • III LO w Gnieźnie: częściowa wymiana wykładzin
   • Liceum w Trzemesznie: remont kompleksowy I i II pawilonu oraz remont pomieszczeń w budynku głównym
   • ZSEO w Gnieźnie: remont dachu, wymiana okien i parapetów, remont WC, założenie wykładzin, malowanie sal lekcyjnych
   • ZSP nr 1 w Gnieźnie: malowanie części sal lekcyjnych, wymiana wykładzin
   • ZSP nr 2 w Gnieźnie: wymiana termoregulatorów, malowanie sal lekcyjnych
   • ZSP nr 3 w Gnieźnie: wymiana okien i parapetów, utwardzenie parkingu, wykonanie elewacji budynku oraz drobne remonty takie jak wymiana poręczy schodowej i wymiana podłogi
   • ZSP nr 4 w Gnieźnie: remont korytarza, wymiana okien w Sali gimnastycznej
   • ZSP w Trzemesznie: wymiana instalacji elektrycznej oraz zakup farby do malowania elewacji szkoły, naprawa i smołowanie dachu, wykonanie nowej elewacji zewnętrznej budynku od strony parkingowej
   • ZSP w Witkowie: częściowa wymiana posadzek, prace adaptacyjne związane z utworzeniem centrum multimedialnego, wymiana drzwi i futryn, malowanie sali gimnastycznej i sal lekcyjnych, remont WC
   • SOSW nr 1 w Gnieźnie: wymiana okien, wymiana drzwi w internacie
   • SOSW nr 2 w Gnieźnie: malowanie korytarzy w internacie, remont sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego
   • SOSW w Kłecku: wymiana wykładzin
   • ZSS nr 11 w Gnieźnie: wymiana wykładzin podłogowych w części sal lekcyjnych
   • Poradnia Psych.-Pedag. w Gnieźnie: modernizacja oświetlenia
   • Poradnia Psych.-Pedag. w Kłecku: malowanie pomieszczeń
   • Szkolne Schronisko Młodzież. w Gnieźnie: malowanie pomieszczeń
   • MDK: renowacja parkietów, konserwacja i naprawa dachu, wymiana okien, położenie nowych wykładzin, elewacja zewnętrzna, prace murarskie i malarskie
 2. Drogi:
  • Prace inwestycyjne i remontowe:
   • Razem nowe nawierzchnie bitumiczne - 17,0 km
   • Razem nowe nawierzchnie chodników - 5,3 km
   • Nowe zatoki autobusowe - 6 szt.
   • Remonty przepustów i odwodnienia - 7 szt.
   • Remonty cząstkowe - wszystkie drogi i ulice
  • Razem na inwestycje na drogach powiatowych wydano 1.300 tys. zł.
  • Na remonty dróg powiatowych wydano 2.540 tys. zł.
  • Ponad 1 mln zł. więcej wydano na drogi powiatowe w roku 2005. Poprawiło się dzięki temu bezpieczeństwo, warunki jazdy i estetyka dróg powiatowych. Znaczne środki finansowe zostały przekazane na drogi znajdujące się w Gnieźnie, które stanowią 5% wszystkich dróg powiatowych. Władze powiatu przekazały na nie ok. 20% budżetu przeznaczonego na utrzymanie i modernizację 630 km dróg powiatowych.
  • Dodatkowe środki finansowe pozyskane na drogi powiatowe:
   • Budowa drogi nr 32354 Imiołki – Skrzetuszewo (2.474 mb) – z Urządu Marszałkowskiego w Poznaniu i z Urzędu Gminy Kiszkowo 550.000 zł.
   • Remonty chodników:
     z Gminy Kłecko (przekazano środki finansowe - 40.000 zł.
     z Gminy Witkowo (wspólne finansowanie) - 70.000 zł.
     z Gminy Niechanowo (wspólne finansowanie) - 41.000 zł.
     razem: 701.000 zł.
   • Do zasobu dróg powiatowych w roku 2005 doszło nowo wybudowane rondo wybudowane przez firmę „Polimeni International Gniezno sp. z o.o.". Koszt wybudowania ronda to 550 tys. zł. Rondo zostało w 2/3 wybudowane na gruncie powiatowym, a w 1/3 na gruncie prywatnym. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 24.VIII.2004 r. warunkiem otrzymanej zgody na budowę ronda było przekazanie pozostałej 1/3 części gruntu pod rondem na własność powiatu.
 3. Zakup sprzętu:
  • ZOZ w Gnieźnie – dokonano zakupów za łączną kwotę ok. 760 tys. zł., m.in.:
   • zestaw ultradźwiękowy do cięcia i koagulacji tkanek
   • zestaw do rejestracji rozmów telefonicznych stacji Pogotowania Ratunkowego
   • bieżnia do badań EKG
   • wideoduodenoskop
   • set laparoskopowy
   • aparat USG wielofunkcyjny z Dopplerem
    ponadto dzięki dobrej współpracy z samorządami gmin Powiat Gnieźnieński otrzymał dodatkowo na zakupy inwestycyjne dla ZOZ-u kwotę 215 tys. zł.:
   • z Miasta Gniezno: 110 tys. zł. na zakup przenośnego echokardiografu
   • z Gminy Gniezno: 105 tys. zł. na zakup przyłożkowego echokardiografu oraz rozrusznika serca
    dodatkowo niewykorzystana z roku 2004 kwota ok. 27 tys. zł (z przekazanych 100 tys. zł. w formie pomocy finansowej z Miasta Gniezno) wróciła z powrotem do ZOZ-u w Gnieźnie na zakup aparatu USG
  • Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie – dokonano zakupów na łączną kwotę 105 tys. zł.:
   • samochód operacyjny
   • sprzęt audiowizualny
   • dofinansowanie zakupu videorejestratora
   • zakup komputerów
    a ponadto:
   • przekazano kwotę 30 tys. zł. na urządzenie „niebieskiego pokoju"
 4. Nieruchomości:
  • w roku 2005 po kilku latach starań udało się uregulować stan prawny działki, na której znajduje się siedziba Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – koszt: 210 tys. zł.
  • sfinalizowano również zakup 2 ha działki przy ul. Sobieskiego 20. W wyniku dwustronnych negocjacji Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie sprzedała samorządowi Powiatu Gnieźnieńskiego działkę w procedurze bezprzetargowej po zastosowaniu bonifikaty. Dzięki temu Powiat zakupił działkę za cenę 700.000 zł., przy określeniu wartości przedmiotu umowy na kwotę 1.400.000 zł. Transakcja jest realizowana dwuetapowo: 400 tys. w roku 2005 i 300 tys. w roku 2006.
 5. Inne:
  • Modernizacja nawierzchni przed budynkiem Muzeum PPP w Gnieźnie na kwotę 40 tys. zł. (jako pomoc finansowa z Powiatu Gnieźnieńskiego do samorządu Województwa Wielkopolskiego)
  • Budowa wieży widokowej na punkcie widokowym w Dusznie – 35 tys. zł. (z czego 25 tys. jako pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego)
  • Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego – w roku 2005 została zarezerwowana kwota 240 tys. zł na zakupy dla CPR. W związku z opóźnieniem prac przy budowanie Centrum (tzw. sprawa żydowska) środki te zostaną wydatkowane w roku 2006. Dzięki dodatkowym staraniom udało się pozyskać kolejne środki na rozbudowę i modernizację budynków Komendy PPSP w Gnieźnie i w roku 2005 jest to kwota 1.410 tys. zł. (I etap budowy CPR).


II. Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Plan Rozwoju Lokalnego 2006 – 2013

Strategia rozwoju to scenariusz przyszłości, do którego zamierzają podążać władze samorządowe, określając sposoby działania, dzięki którym powinna dokonać się transformacja sytuacji wyjściowej na projektowaną.

Istota strategii polega na wyborze sposobów realizacji celu nadrzędnego w określonych warunkach przy istniejących ograniczeniach w ramach przyjętego horyzontu czasowego.

Zarząd Powiatu zawsze przykładał dużą wagę do realizacji strategii na odpowiednim poziomie (poprzez systematyczne jej monitorowanie) wyróżniając się tym samym na tle innych samorządów w regionie. Rok 2005 był ostatnim rokiem realizacji strategii przyjętej na okres 5 lat.

Z uwagi na zmieniającą się sytuację na zewnątrz w roku 2005 Rada Powiatu Gnieźnieńskiego na wniosek Zarządu przyjęła kolejną Strategię Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na okres 2006 – 2013. Rozwinięciem tego dokumentu jest Plan Rozwoju Lokalnego przyjęty w analogicznym okresie czasu. Oba dokumenty wyznaczają kierunek działania władz powiatu na następne 8 lat, ustalają priorytety działania oraz problemy do rozwiązania.

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem w swoich założeniach niezwykle prorozwojowym. Obejmuje swoim zakresem ok.10% budżetu powiatu rocznie w okresie od 2006 - 2013, z czego zdecydowana większość wydatków ma być przeznaczona na inwestycje oraz różnego typu prace remontowe.

Wartość realizowanych działań w okresie 2006-2013 to ponad 45 mln PLN, co powinno przełożyć się na inwestycje o wartości blisko 100 mln PLN, przy założeniu, że zostaną pozyskane środki z zewnątrz na realizację poszczególnych projektów.

III. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych:

Bezrobocie jest największym problemem Powiatu Gnieźnieńskiego. Rok 2005 jest pierwszym od kilku lat, który w tym zakresie przyniósł nadzieję na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Bezrobocie w Powiecie Gnieźnieńskim w ostatnich ośmiu miesiącach spadło o 2,6 %. Na koniec miesiąca października wyniosło 21,5 %. W najgorszym miesiącu tego roku - w lutym - bezrobocie wynosiło 24,1 %. Przekłada to się na spadek o 1806 osób bezrobotnych.

Spadek bezrobocia to niewątpliwie efekt ożywienia gospodarczego w kraju, ale również szeregu działań samorządu powiatowego w zakresie aktywizowania osób bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy pozyskał ponadto dodatkowe środki na realizację kilku projektów dla osób bezrobotnych z Europejskiego Funduszu Społecznego i PHARE.

W roku 2005 na aktywizację zawodową przeznaczono 5.782.000 zł. Jest to o 2 mln zł. kwota wyższa od roku poprzedniego. Znaczne środki finansowe przekazano również w formie dotacji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (50 osób) oraz refundacji pracodawcom kosztów nowo powstałych stanowisk pracy (30 nowych miejsc pracy).

Powiatowy Urząd Pracy pozyskał w roku 2005 następującą ilość dodatkowych środków na aktywne formy walki z bezrobociem:

ZADANIE
LIMIT
I ALGORYTM
1 007 600,00
Rowy
102 400,00
Lepsza Droga
22 400,00
Perspektywa
400 000,00
Zielone Wakacje
50 000,00
Pierwsza Praca – Pierwszy Biznes
48 800,00
Pierwszy Biznes
104 000,00
Nadzieja
280 000,00
II E F S 2004 / 2005
383 400,00
Działania 1.2 "Lepszy Start" w tym:
215 000,00
Staże
161 400,00
Szkolenia
53 600,00
Działanie 1.3 "Powrót" w tym:
168 400,00
Przygotowanie zawodowe
80 700,00
Szkolenia
37 310,00
Prace interwencyjne
7 350,00
Środki na rozpocz. dział. gosp.
43 040,00
III EFS 2005 i udział własny w projekcie
878 000,00
Działanie 1,2 „Młodzież" w tym:
505 700,00
Staże
412 845,00
Szkolenia
90 677,00
materiały promocyjne
2 178,00
Działanie 1,3 „Szansa" w tym:
372 300,00
Przygotowanie zawodowe
299 072,00
Szkolenia
44 441,00
materiały promocyjne
2 108,00
Środki na rozpocz. dział. gosp.
26 679,00
RAZEM wiersze I, II, III 2 269 000,00


IV. Wsparcie szkolnictwa wyższego:

Zarząd Powiatu konsekwentnie wspiera działalność Wyższej Szkoły Zawodowej na wielu płaszczyznach. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu starostwa pomógł przy pierwszej rekrutacji do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim 2004/2005.

W październiku 2004 roku samorząd powiatowy udostępnił dwie sale wykładowe oraz czytelnię w I Liceum Ogólnokształcącym, jak również halę sportową w II Liceum Ogólnokształcącym.

W marcu br. w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Gnieźnie przy narożniku ulic Roosevelta i Słowackiego - na piętrze przekazano do użytku sale wykładowe dla studentów. Na parterze natomiast wyremontowano pomieszczenia przeznaczona na laboratoria chemiczne. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego podjętą na sesji w dniu 29 września br. internat ZSP nr 2 przeszedł na własność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Od roku akademickiego 2005/2006 pod potrzeby PWSZ udostępniono również sale na parterze w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie.

W roku 2005 Zarząd Powiatu przekazał Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie dotację w wysokości: 653 918 zł.

V. Działania kulturalno-promocyjne powiatu:

 1. Realizacja projektu „Gniezno – Miastem Dialogu"

  Po raz pierwszy Zjazdowi Gnieźnieńskiemu towarzyszył cykl imprez o charakterze świeckim. Imprezy te miały za zadanie dodatkowo promować potencjał gospodarczy i społeczny Pierwszej Stolicy Polski i Powiatu Gnieźnieńskiego. Przedsięwzięcie miało charakter promocyjny dla Gniezna i powiatu na szeroką skalę.

  VI Zjazd Gnieźnieński odbywał się w dniach 16-18 września br. Oprócz wielu rozmów, debat i dyskusji na temat dialogu pomiędzy trzema wielkimi religiami monoteistycznymi miały miejsce wydarzenia bezprecedensowe. Największym z nich była wspólna modlitwa na gnieźnieńskim Rynku w sobotę, 17 września. Żydzi, Muzułmanie i Chrześcijanie modlili się wzajemnie według własnej tradycji i w jednej intencji - za przyszłość Europy. W VI Zjeździe Gnieźnieńskim wzięło udział około 850 przedstawicieli z ponad 200 ruchów i stowarzyszeń z 14 krajów.

  Na bazie VI Zjazdu Gnieźnieńskiego powstał kilkunastodniowy projekt "Gniezno - Miastem dialogu. 9-24 września 2005 roku." Kongres poprzedziły imprezy o charakterze kulturalnym, gospodarczym, naukowym i sportowym. Ostatnia z cyklu imprez zakończyła się w dniu 24 września. Otwarcie się formuły Zjazdu na społeczność lokalną i osoby przyjezdne zainteresowane tym przedsięwzięciem to novum w dotychczasowej historii Zjazdów.

  Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski: "Otrzymałem zaproszenie od J.E. Ks. Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, aby poszerzyć formułę Zjazdu dla mieszkańców Gniezna i powiatu. Rozpoczęliśmy zatem prace nad stworzeniem cyklu imprez przed i po Zjeździe. Myślę, że zakładane cele zostały osiągnięte."

  Otwarty charakter spotkań miały imprezy plenerowe, które odbywały się w dniach 9-11 września. Cykl imprez rozpoczęły Międzynarodowe Spotkania Zespołów Folklorystycznych - Kultury Narodów. Z kolei w sobotę, 10 września gnieźnieński Rynek przeniósł się w czasy Mieszka I i Bolesława Chrobrego - życiu Słowian można było przyglądać się na Jarmarku Średniowiecznym. Jednocześnie na Placu Wojciecha przy Katedrze w dniach 10-11 września odbywały się II Powiatowe Targi Przedsiębiorczości "Teraz Gniezno". Ponadto w niedzielę, 11 września Gniezno zamieniło się w plener artystyczno - teatralny. Na głównych ulicach miasta i na gnieźnieńskim Rynku odbywała się impreza przygotowana przez Urząd Miejski i Miejski Ośrodek Kultury pod nazwą "Art Dialog - Kontynuacja. Gnieźnieński Festiwal Młodzieżowych Teatrów Ulicznych.

  Bardzo ciekawe imprezy o charakterze naukowym przygotowało Kolegium Europejskie UAM w Gnieźnie. Były to: "IV Colloquium Europaeum - Zderzenie czy Dialog Kultur Narodowych w Europie", "I Akademickie Międzynarodowe Forum Młodzieży" oraz "I Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu i Małych Form Graficznych - Europa w znakach".

  W ramach projektu "Gniezno - Miastem Dialogu" odbyły się również: seminarium historyczne przygotowane przez Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie pt.: " Gniezno - miejscem dialogu w średniowiecznej chrześcijańskiej Europie" oraz warsztaty historyczne "Źródła naszej tożsamości narodowej" i XI Gnieźnieńskie Dni Rodziny zorganizowane przez Stowarzyszenie Civitas Christiana. W Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna została również otwarta wystawa "Zjazd Gnieźnieński 2000 - pięć lat później".

  Wszystkie imprezy, które odbywały się w ramach projektu "Gniezno - Miastem Dialogu" można uznać za udane organizacyjnie. Całe przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i przybyłych gości oraz stworzyło odpowiednią oprawę dla VI Zjazdu Gnieźnieńskiego. Jest szansa, że kilka z nich zostanie zorganizowanych po raz kolejny w roku przyszłym.

  Sukces projektu "Gniezno - Miastem Dialogu" to niewątpliwie sukces wszystkich organizatorów poszczególnych imprez. Koordynatorem całego projektu było Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Forum Św. Wojciecha.

 2. Uznanie dla strony internetowej powiatu
  • W roku 2005 Starostwo Powiatowe w Gnieźnie otrzymało certyfikat "Homo Creator" Polskiej Narodowej Oficyny Wydawniczej - Encyklopedii "Kto jest kim w Polsce i w Europie", przyznający tytuł "Solidny Partner".
  • Jak czytamy w przyznanym certyfikacie: "Zespół ekspertów-informatyków, po zapoznaniu się z promowaniem waszej działalności za pośrednictwem Internetu, zaświadcza o wysokim profesjonalizmie i wyobraźni twórców witryny oraz zgodności emitowanych treści z prowadzoną działalnością". ü W marcu 2005 r. Powiat Gnieźnieński zajął III miejsce w konkursie Marszałka Województwa Wielkopolskiego na sposób prezentacji problematyki Unii Europejskiej oraz współpracy międzynarodowej na stronie internetowej. Nagrodą w konkursie był skaner multimedialny.
VI. Konkursy dla organizacji pozarządowych oraz pomoc finansowa dla innych jednostek samorządowych:
 • W roku 2005 Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zlecił w drodze konkursu organizacjom pozarządowym realizację wielu zadań z zakresu sportu, turystyki, kultury, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa:
  • sport – podpisano 45 umów z organizacjami pozarządowymi na kwotę łączną 138 tys. zł.
  • turystyka – podpisano 24 umowy z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 107 tys. zł.
  • kultura – podpisano 14 umów z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 10 tys. zł.
  • ochrona zdrowia – umowy na kwotę łączną 47 tys. zł.
  • bezpieczeństwo - umowa na kwotę 12 tys. zł.
   Na uwagę zasługuje fakt, iż przy ocenie poszczególnych ofert zgłoszonych w konkursach udział mieli przedstawiciele organizacji pozarządowych pracujących w Komisji Konsultacyjnej przy Staroście Gnieźnieńskim. Ocena nadesłanych ofert przez komisje konkursowe była wykładnią podejmowanych przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie zlecenia zadania wraz z przekazaniem dotacji. Szczegóły dt. współpracy z organizacjami pozarządowymi na stronie internetowej powiatu.
 • Powiat Gnieźnieński przekazał w roku 2005 pomoc finansową w kwocie 20 tys. zł. na modernizacje obiektów sportowych dla poszczególnych samorządów gminnych: Gminy i Miasta Witkowo, Gminy Mieleszyn, Gminy Niechanowo, Gminy Kiszkowo, Miasta Gniezna po 4 tys. zł. dla każdej gminy.
 • Powiat Gnieźnieński przeznaczył w roku bieżącym kwotę 68 tys. zł. dla Miasta Gniezna na bieżące utrzymanie monitoringu w mieście. Stanowi to 50% kwoty ogólnej.

  Agnieszka Rzempala-Chmielewska
  drukuj:
  udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki