BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim, a włoską prowincją di Forli-Cesena

29 maja 2004 we włoskiej prowincji di Forli-Cesena zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim, a włoską prowincją. Porozumienie podpisał Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski oraz Prezydent di Forli-Cesena Piero Gallina.

 


UMOWA O PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY
I PARTNERSTWIE


Pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim
(Rzeczpospolita Polska)
i
Prowincją Forli Cesena
(Republika Włoch)

Prowincja Forli Cesena i Powiat Gnieźnieński zgodnie wyrażają życzenie pogłębienia wzajemnych kontaktów jak również rozbudowania partnerskiej współpracy w duchu wspólnej przynależności do Unii Europejskiej. Tak, więc podstawowym założeniem jest przekonanie, że władze samorządowe muszą wziąć znaczący udział w dalszym umacnianiu Unii Europejskiej w kwestiach politycznych. Dlatego też Prowincja Forli-Cesena i Powiat Gnieźnieński zobowiązują się rozszerzać kontakty oraz relacje przyjacielskie jak również konkretną współpracę.

 

Współpraca powinna rozwijać się przede wszystkim poprzez bezpośrednie kontakty między stowarzyszeniami , związkami oraz organizacjami i obejmować następujące zagadnienia i działania:

 • Popieranie wymiany dzieci i młodzieży oraz kontaktów między szkołami i ośrodkami pozaszkolnymi,
 • Rozwój kontaktów między organizacjami sportowymi i instytucjami w dziedzinie kultury,
 • Współdziałanie w zakresie rozwoju kontaktów między ośrodkami, przedsiębiorstwami i organizacjami obydwu stron zajmującymi się gospodarką, rolnictwem i turystyką,
 • Wymianę doświadczeń :
  • w zakresie utrzymania i użytkowania środowiska naturalnego,
  • z zakresu pozostałych zadań obu administracji,
  • między przedstawicielami Rady i Zarządu obydwu stron

  Realizacja powyższych zagadnień uwzględniała będzie możliwość korzystania z dostępnych środków Unii Europejskiej.
  Szczególny nacisk należy położyć na spotkania mieszkańców obydwu stron w celu wzajemnego poznania , wymiany poglądów oraz rozwoju przyjacielskich kontaktów. Strony zobowiązują się do wzajemnej popularyzacji partnera na swoim terenie oraz informacji o współpracy.

  Obie strony zamierzają współ finansować działania zmierzające do realizacji postanowionych zadań, uwzględniając warunki prawno-budżetowe oraz w ramach posiadanych środków finansowych na ten cel.

  Obie strony zamierzają organizować współpracę na bazie corocznie wspólnie ustanawianego programu pracy. Każda ze stron wyznaczy i poda drugiej stronie odpowiedzialną za to osobę.

  Na corocznych spotkaniach obydwu stron będzie oceniany stan realizacji wspólnej deklaracji i potwierdzana kontynuacja programu pracy.

  Wspólna deklaracja została sporządzona w języku polskim i włoskim, w jednakowym brzmieniu.

  Podpisano dnia 29.05.2004 roku w Forli
   

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki