BIPCzwartek, 08.6.2023

XXXIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Proponowany porządek obrad


  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  7. Uchwalenie rocznego planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
  8. Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej.
  9. Informacja Starosty Gnieźnieńskiego o przebiegu współpracy z zaprzyjaźnionymi powiatami w Niemczech i Włoszech oraz o programie partnerskiej współpracy na rok 2006.
  10. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie: przyznania "Godła Promocyjnego" Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
   2. w sprawie: zmiany uchwały XXXI/260/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 listopada 2005 r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotom prowadzącym niepubliczne szkoły i placówki oświatowe;
   3. w sprawie: określenia zasad zwalniania z całości lub części odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych oraz Domu Wczasów Dziecięcych;
   4. w sprawie: ustalenia zasad odpłatności za pobyt osób w ośrodkach interwencji kryzysowej;
   5. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustaw "Ordynacja podatkowa" oraz wskazania organów do tego uprawnionych;
   6. w sprawie: kompleksowej termomodernizacji budynku socjalno - biurowego Powiatowego Zarządu Dróg oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich Gniezno, ul. Reymonta 32 - z likwidacją kotłowni węglowej i wybudowaniem kotłowni opalanej gazem ziemnym GZ-35;
   7. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
   8. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oswiatowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie;
   9. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2006 rok.
  11. Interpelacje i zapytania Radnych.
  12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  13. Wolne głosy i informacje.
  14. Zakończenie sesji.

   Przewodniczący Rady Powiatu
   Jerzy Nadoliński
   drukuj:
   udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki