BIPPiątek, 09.6.2023

Pegaz 2003 – pomoc dla osób niepełnosprawnych

Program jest adresowany:
 • w przypadku zakupu oprzyrządowania do samochodu:
  • " do pełnoletnich osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, wykonujących pracę zarobkową lub uczących się
  • " w przypadku osób poszukujących pracy - zarejestrowane w urzędzie pracy posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządów ruchu oraz legitymujące się prawem jazdy
 • w przypadku zakupu sprzętu komputerowego:
  • " do pełnoletnich osób niepełnosprawnych z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych w wieku aktywności zawodowej, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • " do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych
  • " do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży posiadających ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy są uczniami szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczami kolegiów, studentami, w tym studiów podyplomowych i doktoranckich
  • " do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, realizującej obowiązek szkolny (szkoła podstawowa lub gimnazjum - do 18 roku życia) lub obowiązek przygotowania przedszkolnego
 • w przypadku zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:
  • " do osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupą inwalidzka) z dysfunkcją jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych
  • " do osób z przyznanym zasiłkiem pielęgnacyjnym, potwierdzonym zaświadczeniem o jego pobieraniu wydanym przez płatnika (dotyczy dzieci)

Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania ustalane jest przede wszystkim na podstawie oceny zawartego we wniosku uzasadnienia, którym jest projekt działań mających na celu aktywizację społeczną lub zawodową, która będzie zrealizowana dzięki pomocy udzielonej w ramach programu.

W ramach programu finansowane będą także szkolenia komputerowe w zakresie podstawowej obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania.

Informacje na temat maksymalnych kwot dofinansowania oraz formularze wniosku wraz z instrukcją można otrzymać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie przy ul. Cyma 16, tel. /061/ 425 52 98 w godz. 7.30-15.30. Osobami odpowiedzialnymi za pomoc przy realizacji programu są Hanna Łęga i Artur Babik.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki