BIPSobota, 03.6.2023

9 maja dniem Unii Europejskiej

Obchody Dnia Europy są wyjątkowo ważne dla klubów europejskich, których kilkanaście działa w szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Gnieźnieńskim. Kluby te zrzeszają ponad 500 uczniów z całego Powiatu. Korzystając z wiedzy swoich opiekunów, zasobów Internetu, bibliotek oraz osobistych kontaktów z rówieśnikami z zagranicy uczniowie poznają kulturę, obyczaje i historie krajów będących członkami Unii Europejskiej. Wiadomości zdobywane przez członków klubów przekazywane są następnie społecznościom uczniowskim na każdym szczeblu kształcenia. Juz w okresie poprzedzającym akcesje Polski do Unii Europejskiej szkolne kluby europejskie organizowały konkursy, przedstawienia oraz prelekcje, które pozwoliły młodym ludziom zrozumieć, jakie szanse dla Polski niesie członkowstwo w UE.

Dobra baza placówek oświatowych, w których funkcjonują kluby europejskie, ukierunkowanie na edukacje europejska jak również wsparcie ze strony władz samorządowych pozwalają młodzieży na aktywne uczestnictwo w cyklicznie organizowanych imprezach związanych z tematyka UE.

Niebywałym zainteresowaniem w szkołach cieszą się także wymiany młodzieżowe, podczas których uczniowie mają możliwość osobistego kontaktu z rówieśnikami z innych krajów. W trakcie roku szkolnego na wymianę wyjeżdża kilkuset uczniów szkól średnich i tyle samo młodych gości podejmowanych jest w Powiecie Gnieźnieńskim. Wymierne korzyści z kontaktów międzynarodowych to poszerzenie wśród młodych ludzi wiedzy o innych krajach, poznanie różnych systemów kształcenia i wychowania a przede wszystkim niebywała mobilizacja do intensywnej nauki języków obcych. Należy dodać, ze przyjazdy młodzieży z zagranicy do Powiatu Gnieźnieńskiego poza wzajemnymi kontaktami towarzyskimi przyczyniają się także do doskonalej promocji naszego regionu.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki