BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XXXVI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  7. Przeciwdziałanie bezrobociu:
    - roczne sprawozdanie PUP za rok 2005. i plan na 2006r.
    - roczne sprawozdanie GARG za 2005r.
  8. Informacja Społecznej Straży Rybackiej o sytuacji na akwenach wodnych w powiecie.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego;
   2. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/223/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2005/2006;
   3. w sprawie: powołania Technikum dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie;
   4. w sprawie: rozwiązania Zespołów Szkół Specjalnych w Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych;
   5. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/180/2001 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie: udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego;
   6. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/192/2001 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie: szczegółowych zasad zbywania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz Skarbu Państwa, w stosunku do których Starosta wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej;
   7. w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Sejmiku Województwa Wielkopolskiego;
   8. w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym Józefem Witkowskim stosunku pracy;
   9. w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie z radną Krystyną Chlasta stosunku pracy;
   10. w sprawie: przeniesienia środków finansowych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
  10. Interpelacje i zapytania Radnych.
  11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  12. Wolne głosy i informacje.
  13. Zakończenie sesji.

   Przewodniczący Rady Powiatu
   Jerzy Nadoliński
   drukuj:
   udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki