BIPCzwartek, 01.6.2023

Co dalej z rozbudową CK eSTeDe

Co dalej z rozbudową CK eSTeDe

Koniec września 2019 roku to nowy termin zakończenia rozbudowy eSTeDe, który został zaakceptowany przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Po odstąpieniu od umowy z Generalnym Wykonawcą w marcu br. i po stwierdzeniu rozbieżności poziomu wykonanych prac, od 5 czerwca rozpoczęła się kontrola UMWW na terenie prowadzonej inwestycji.

Obecny Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zastał sytuację niewłaściwie prowadzonej inwestycji, niezakończonej w zakładanym terminie, z niezrealizowanymi płatnościami na rzecz podwykonawców oraz z istotnymi naruszeniami wykonanych prac budowlanych w stosunku do założeń projektu.

Projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena To Dziwna” przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie”, zakładał pierwotnie okres realizacji zadania od dnia 19 października 2016 r. do 30 października 2018 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w marcu 2018 r.

Ze względu na zauważalny od lipca 2018 r. znikomy postęp robót budowlanych oraz liczne problemy leżące po stronie Generalnego Wykonawcy termin zakończenia realizacji projektu został wydłużony do dnia 31 stycznia 2019 r. Pomimo wielu prób podejmowania rozmów na początku 2019 roku oraz przesyłanych przez Inwestora wezwań, prace nadal nie postępowały. W efekcie, w marcu br., odstąpiono od umowy z Generalnym Wykonawcą ustalając nowy termin zakończenia rozbudowy na koniec września 2019 r.

W związku z obowiązkiem rozliczenia placu budowy, Generalny Wykonawca wskazał wykonanie 65% zaplanowanych prac. Po przeprowadzonej inwentaryzacji robót budowlanych przez niezależną firmę, wyłonioną na podstawie złożonego zapytania ofertowego ustalono, iż prace zostały zrealizowane na poziomie 46,3% ich ogółu. Analiza wykazała ponadto, iż część prac została wykonana niezgodnie z prawem budowlanym. Generalny Wykonawca dokonywał również prac budowlanych, niezgodnych z założeniami projektu architekta, co generuje obecnie dodatkowe koszty, związane z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac naprawczych.

Wykazano między innymi: zastąpienie w procesie izolacji wełny szklanej – styropianem, czy też nieprawidłowy poziom posadzki, który wpływa bezpośrednio na konieczność montażu ochronnych barier na grzejniki i przebudowę klatki schodowej. Wiele zmian dokonanych w pracach budowlanych, nie znajduje odzwierciedlenia w dzienniku budowy. Odbiory robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy, na podstawie których dokonywano płatności Generalnemu Wykonawcy, doprowadziły do sytuacji, w której zapłacono za wadliwie wykonane prace. Problematyczne są również rozliczenia z podwykonawcami, które nie zostały dokonane przez Generalnego Wykonawcę. W tym przypadku, uregulowanie zaległych płatności spoczywa na Inwestorze, w ramach solidarnej odpowiedzialności. Opóźnienia prac, poza aspektem finansowym, uniemożliwiają ponadto montaż dostarczonego już do eSTeDe nowego wyposażenia.

Obecnie, z uwagi na odstąpienie od umowy z Generalnym Wykonawcą trwa kontrola ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Najbliższy czas da odpowiedź, czy możliwe będzie dokończenie inwestycji z udziałem dofinansowania z WRPO 2014+, czy też pojawi się niebezpieczne widmo zwrotu dotacji.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki