BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Nowy termin zakończenia rozbudowy eSTeDe

Nowy termin zakończenia rozbudowy eSTeDe

 

W środę 24 lipca br. o godzinie 10.00 na terenie placu budowy przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie, miała miejsce konferencja prasowa z udziałem Grzegorza Reszki, dyrektorem Centrum Kultury eSTeDe oraz Darią Danik p.o. dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Kultury. Konferencja dotyczyła wyników przeprowadzonej kontroli przez podmiot dotujący w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena to dziwna”.

20 czerwca 2020 roku to nowy termin zakończenia rozbudowy eSTeDe, który został zaakceptowany przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Po odstąpieniu od umowy z Generalnym Wykonawcą w marcu br. i po stwierdzeniu rozbieżności poziomu wykonanych prac, od 5 czerwca rozpoczęła się kontrola UMWW na terenie prowadzonej inwestycji. Kontroli poddana została dokumentacja od początku realizacji projektu. Dotyczyła ona zarówno zakresu rzeczowego realizacji projektu jak i kwestii finansowych. Osoby kontrolujące przeprowadziły również wizję lokalną na placu budowy.

W trakcie kontroli stwierdzono, że część robót budowlanych została wykonana z usterkami, niezgodnie ze sztuką prawa budowlanego oraz niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Pomimo wad roboty te zostały odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co potwierdzają częściowe protokoły odbioru robót. Dokonane zmiany w ocenie projektanta stanowią istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości związane z niedostateczną kontrolą, nadzorem oraz rozliczeniem wykonywanych robót, środki finansowe związane  z usługą Inżyniera kontraktu i nadzoru nad robotami budowlanymi podmiot dotujący uznał za niekwalifikowane.

Ponadto CK „Scena to Dziwna” zostało zobowiązane do usunięcia stwierdzonych wad wskazanych w inwentaryzacji powykonawczej autorstwa pani Renaty Hoffmann - niezależnego architekta oraz doprowadzenia inwestycji do zgodności z projektem budowlanym na własny koszt, a także uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę pod rygorem zwrotu dotacji w przypadku nie zastosowania się
do zaleceń pokontrolnych.

Podmiot kontrolujący wskazał, że wątpliwość budzi potwierdzanie przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, w tym przez ówczesnych p.o. Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu oraz Dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji, a także Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonania kolejnych etapów stanowiących podstawę do uruchomienia środków na zapłatę faktur wystawionych przez Generalnego Wykonawcę, pomimo faktu, że roboty były wykonywane niezgodnie z założeniami projektu budowlanego.

Koniecznością staję się doniesienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowego wykonania robót budowlanych, skutkujących zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego oraz poświadczania nieprawdy przez inżyniera nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy. Prokuratura zdecyduje o ewentualnej odpowiedzialności osób nadzorujących realizację projektu.

Zakończenie czynności kontrolujących wiąże się z trudnymi decyzjami w zakresie dalszej realizacji projektu, które podjęte mogą zostać dopiero w momencie ustalenia wysokości kwoty niezbędnej do przeprowadzenia czynności związanych z usunięciem wad
w wykonanych robotach budowlanych oraz dokończenia inwestycji zgodnie z projektem budowlanym.

Obiektywnie należy stwierdzić, iż obecny Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zastał sytuację niewłaściwie prowadzonej inwestycji, nie zakończonej w zakładanym terminie, z niezrealizowanymi płatnościami na rzecz podwykonawców oraz z istotnymi naruszeniami wykonanych prac budowlanych w stosunku do założeń projektu, co potwierdza informacja pokontrolna z kontroli projektu „Zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena to dziwna” przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki