BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Spada bezrobocie w powiecie

W końcu 2005 roku w powiecie gnieźnieńskim zarejestrowanych było 11.075 osób bezrobotnych. W porównaniu z końcem 2004 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1 662 osoby, czyli spadek liczby jest notowany trzeci kolejny rok i ma tendencję rosnącą . Obecnie na koniec kwietnia 2006 roku w rejestrze figurują 10.782 osoby, co stanowi około 21 % stopę bezrobocia. W najgorszym miesiącu 2005 roku - w lutym - bezrobocie wynosiło 24,1 %. W analizowanym okresie bezrobocie w powiecie gnieźnieńskim spadło zatem o 3%.

Jak podkreśla Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski: "Myślę, że daleki jest jeszcze proces przed nami w zakresie stabilizacji na lokalnym rynku pracy. Dynamika spadku stopy bezrobocia jest pozytywna. Oprócz działań podejmowanych przez samorząd powiatowy ważne są również zmiany systemowe podejmowane przez polski rząd. W moim odczuciu, największym problemem bezrobocia w Polsce jest tzw. bezrobocie strukturalne, tzn. brak u osób bezrobotnych odpowiednich kwalifikacji dających im szansę na znalezienie pracy. Innym problemem jest również wysokie bezrobocie wśród osób bez doświadczenia zawodowego, ale w tym zakresie staramy się podejmować wiele działań takich jak np. staże, aby niwelować to zjawisko. Niepokoi mnie również fakt zagranicznej migracji coraz większej liczby dobrze wykształconych i wykwalifikowanych fachowców. Wierzę jednak, że osoby te po pewnym czasie zdecydują się na powrót do kraju, aby zgromadzony kapitał i wiedzę "know-how" zainwestować w naszej rzeczywistości."

Powiat realizuje zadanie łagodzenia skutków bezrobocia poprzez Powiatowy Urząd Pracy. Oprócz szeroko podejmowanego poradnictwa zawodowego i doradztwa na temat możliwości przekwalifikowania się i sposobów poszukiwania pracy, PUP realizował w roku 2005 kilka "aktywnych" projektów dla osób bezrobotnych z Europejskiego Funduszu Społecznego i PHARE. W ramach unijnych środków pozyskano dodatkowo 1,6 mln zł., dzięki czemu w roku 2005 na aktywizację osób bezrobotnych przekazaliśmy prawie 6 mln. zł. W roku ubiegłym większość środków była skierowana na takie formy jak staże i przygotowanie zawodowe. Było to wynikiem dużego zapotrzebowania ze strony pracodawców na tę formę pomocy i duże oczekiwania ze strony bezrobotnych, do których są one adresowane. Na uwagę zasługuje fakt, zwiększenia nakładów finansowych na osoby bezrobotne, które szanse na zatrudnienie widziały w samo zatrudnieniu. Stąd blisko 850 tys. zł. zostało przeznaczone na dotacje dla bezrobotnych, z czego skorzystały 77 osoby. Dużym popytem wśród przedsiębiorców cieszyły się również refundacje kosztów doposażenia i wyposażenia nowo tworzonych stanowisk pracy. W wyniku podpisanych 20 umów z pracodawcami utworzono 50 nowych stanowisk pracy.

Niewątpliwie na uwagę zasługuje ponadto fakt, iż Powiat Gnieźnieński jest największym udziałowcem Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, która w roku 2005 pozyskała również dodatkowe środki pomocowe z Unii Europejskiej na realizację zadań związanych z rozwojem przedsiębiorczości w powiecie gnieźnieńskim w wysokości ponad 1,5 mln zł. Pieniądze te zostały przeznaczone m.in. w formie dotacji dla osób bezrobotnych zakładających własną działalność gospodarczą.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska


 • Sprawozdanie PUP z działalności za rok 2005
 • Sprawozdanie GARG z działalności za rok 2005
  drukuj:
  udostępnij:
 • PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

  reklama aplikacji mobilnej
  Rejestracja rezerwacji pojazdów
  Status kolejki