BIPPiątek, 09.6.2023

W Centrum Kultury eSTeDe trwają prace budowlane

W Centrum Kultury eSTeDe trwają prace budowlane

Realizacja inwestycji „Zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena to dziwna” przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie” nie jest zagrożona. Jak informuje Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego oraz dyrekcja Centrum Kultury eSTeDe - wszystkie roboty postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem i jak do tej pory inwestor nie otrzymał od wykonawcy żadnego sygnału, iż końcowy termin realizacji prac może zostać przesunięty w czasie. Planowany termin  zakończenia budowy określono na 30 października 2020 roku.

Przypomnijmy, wykonawca przejął plac budowy 30 marca br. Po rozpoczęciu prac, okazało się, iż wiele robót zostało zrealizowanych niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, a najczęściej, wbrew projektom budowlanym i wykonawczym. Wszystko to powoduje ogromne straty finansowe. Ich szczegółowa wartość jest nadal szacowana, ze względu na ujawniane kolejne błędy. Mowa między innymi o nieprawidłowościach w zakresie pokrycia dachowego, wadliwie wykonanej instalacji elektrycznej oraz niewłaściwe wykonanych podciągach fasady narożnikowej. Obecny wykonawca tj. przedsiębiorstwo GRINBUD jest w trakcie opracowywania zestawienia błędów dotyczących instalacji sanitarnej.

Wymienione nieprawidłowości generują w przybliżeniu następujące koszty:  

a. W zakresie wykonania kompleksowego remontu dachu:
według kosztorysu ofertowego z 2017 roku całość robót dekarskich miała zamknąć się w kwocie 330 113,66 zł. Z tego inwestor wypłacił poprzedniemu wykonawcy – tj. spółce CMX Zielniki kwotę 320 275,97 zł (co stanowi 97% wartości robót z kosztorysu). Po zejściu poprzedniego wykonawcy z budowy, wartość prac pozostałych do wykonania, a koniecznych do oddania budynku do użytkowania oceniono, zgodnie z kosztorysem ofertowym z lutego br., na kwotę 144 589,89 zł, opierając się na zgromadzonej dokumentacji i oględzinach budowy. Po wejściu na budowę nowego wykonawcy, stwierdzono jednak wadliwe wykonanie prac, w takim stopniu, że koniecznym stał się kompleksowy remont dachu – co dodatkowo pochłonie kwotę 81 695 zł brutto. Konieczne okazało się więc wykonanie nowego pokrycia dachu, wraz z jego mechanicznym mocowaniem na powierzchni ponad 777 m2, zamówienie i zamocowanie nowej klapy dymowej w większych rozmiarach, niż początkowo zakładane.

b. W zakresie wykonania nowej instalacji elektrycznej:
z dokumentacji prowadzonej przez poprzedniego wykonawcę oraz osoby odpowiedzialne za budowę wynikało, że wykonanie instalacji elektrycznej zostało w większości zrealizowane i to, w sposób zgodny z projektem budowlanym, wiedzą techniczną oraz sztuką budowlaną. Poprzedni wykonawca ocenił koszty wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej na kwotę 225 270,65 zł z czego zostało mu wypłacone 91% środków, a koszty wykonania instalacji elektrycznej zewnętrznej na kwotę 244 149,58 zł z czego zostało mu wypłacone 32% kwoty. Do tej pory inwestor wypłacił więc poprzedniemu wykonawcy kwotę 283 392 zł za roboty, które zostały wykonane niezgodnie z projektem budowlanym i sztuką budowlaną. Obecny wykonawca przystępując do robót budowlanych oraz w ich trakcie, dokonał oceny wykonanej instalacji elektrycznej określając ją jako zupełnie nieprzydatną i niepozwalającą na bezpieczne użytkowanie budynku. Koszt wykonania nowej instalacji wycenił na 938 557,85 zł. Wykonawca zgłaszał braki wyłączników różnicowo-prądowych, braki ochronników lub ochronniki innej klasy, brak opisów oraz niezabezpieczenie rezerwy wolnego miejsca. Wskazał, że w ogóle nie zostało wykonane okablowanie zarówno dla projektowanych, jak i istniejących słupów oświetleniowych od strony sceny oraz amfiteatru. Ponadto, nie zostało w pełni ułożone w ziemi okablowanie wzdłuż budynku od strony parkingu, a także obwód dla zasilania bramy wjazdowej. Ponadto zasilania podrozdzielni na obiekcie wykonane są kablami aluminiowymi 4-żyłowymi, zamiast przewidzianych w projekcie przewodów i kabli miedzianych 5-żyłowych o przekrojach od 6 mm2 do 35 mm2, a dla obwodu RGH/02 dla oświetlenia parkingu ułożony został kabel 3-żyłowy zamiast projektowanego 5-żyłowego. inwestor - dysponując oświadczeniem poprzedniego inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, że instalacja elektryczna została wykonana prawidłowo, zdecydował się na zlecenie niezależnej ekspertyzy, która nie została jeszcze zakończona, ale wstępne opinie potwierdzają stanowisko wykonawcy, co do konieczności wykonania nowej instalacji elektrycznej. Oznacza to dla inwestora niespodziewaną konieczność zamówienia robót dodatkowych, wiążącą się ze zwiększeniem kosztów inwestycji o co najmniej milion złotych.

c. Niewłaściwe wykonanie podciągów fasady narożnikowej:
po dokonaniu stosownych obliczeń konstrukcyjnych, wykonawca dokona wyceny robót naprawczych. Obecny stan  podciągów fasady od strony sali wystawowej (narożnik budynku od strony ulicy Roosevelta) powoduje bezpośrednie niebezpieczeństwo dla użytkowników.

Inwestor prowadzi negocjacje z podwykonawcami poprzedniego etapu robót, wobec których z mocy ustawy jest odpowiedzialny solidarnie z poprzednim wykonawcą za zapłatę za zrealizowane prace. Istotną trudność w negocjacjach stanowi rozbieżność pomiędzy faktyczną jakością i zakresem wykonanych przez podwykonawców robót, a potwierdzaniem ich odbioru przez poprzedniego kierownika budowy. Istotnym problemem pozostaje ponadto kwestia wykonania windy zewnętrznej. Inwestor wraz z wykonawcą przez cały czas poszukują możliwych oszczędności w trakcie realizacji inwestycji.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki