BIPPiątek, 04.12.2020

Wznowienie obrad XXVI SESJI RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

Wznowienie obrad XXVI SESJI RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

Decyzją Radnych zdalne obrady XXVI SESJI RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI przerwano z uwagi na niemożność ich prawidłowego przeprowadzenia w trybie zdalnym. Obrady zostaną wznowione w czwartek, tj. 2 lipca o godzinie 13:30 w auli I Liceum Ogólnokształcącego.

XXVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

2 lipca 2020 roku

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Raport o stanie powiatu:

a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,

b) debata nad raportem,

c) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania.

5. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:

 1. sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok,
 2. sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
 3. informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
 4. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu  z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami,
 5. wyjaśnienia Zarządu Powiatu do uchwały SO-0954/9/7/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami
 6. wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok,
 7. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2019,
 8. dyskusja absolutoryjna,
 9. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
  z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego,
 10. podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 

6. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie: petycji w interesie publicznym złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G: stop zagrożeniu zdrowia i życia
 2. w sprawie: petycji w interesie publicznym złożonej przez grupę mieszkańców miasta Gniezna i gminy Gniezno dotyczącej działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie, a także skrzyżowaniu tej drogi z drogą powiatową nr 2231P w Goślinowie
 3. w sprawie: petycji Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i informacje.

11. Zamknięcie sesji.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych