BIPCzwartek, 08.6.2023

Egzaminy dla operatorów koparko-ładowarki w CKZiU

Egzaminy dla operatorów koparko-ładowarki w CKZiU

W piątek, 30 kwietnia br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie odbył się egzamin na uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki. Egzamin praktyczny, w którym udział wzięli uczniowie gnieźnieńskich techników, zdało 28 osób.

Kurs oraz egzamin zorganizowano na terenie CKZiU przy ul. Słowackiego. W celu jego realizacji placówka uzyskała upoważnienie Instytutu Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Uczniowie zdobyli uprawnienia IBiGS do obsługi koparko-ładowarki jednonaczyniowej do 4 ton oraz ładowarki do 8 ton. Kolejna edycja kursu dla uczniów rozpocznie się już w czerwcu. Obecnie na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowane są kursy z projektu unijnego pn. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy”, dające uprawnienia elektryczne do 1 kV SEP, kurs spawalniczy metodą MAG oraz kurs obsługi wózków jezdniowych.

Założeniem projektu jest wsparcie zawodów deficytowych, określonych na podstawie prognozy badania pn. barometr zawodów oraz efektywne przygotowanie zawodowe i płynne przejście z etapu kształcenia do zatrudnienia przez blisko 350 uczniów z sześciu szkół ponadpodstawowych powiatu. Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia są między innymi uczniowie kierunków: krawiec, stolarz, technik żywienia i usług gastronomicznych; technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik elektronik, a także technik usług fryzjerskich, technik budownictwa, technik informatyk i technik logistyk. Uczestnikami projektu są uczniowie i nauczyciele/koordynatorzy ze szkół ponadpodstawowych powiatu gnieźnieńskiego: Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Witkowa. Beneficjentem projektu jest również Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.

Projekt, którego realizacja obejmuje okres od stycznia 2018 do końca listopada 2021, podzielony został na różne obszary: efektywne doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe, system płatnych staży i praktyk - realizowany w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami oraz doposażenie siedmiu placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne. W projekcie biorą udział również nauczyciele praktycznej nauki zawodu oraz doradcy zawodowi, dla których stworzono możliwości uczestnictwa w kursach doskonalących i studiach podyplomowych.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Wartość projektu to ponad 1,7 mln zł, z czego 90% środków pochodzi z UE.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki