BIPPoniedziałek, 29.5.2023

IV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

IV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Proponowany porządek obrad:
(wstępny)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2007;
  2. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007;
  3. w sprawie: odwołania Sekretarza Powiatu;
  4. w sprawie: powołania Sekretarza Powiatu;
  5. w sprawie: odwołania Pani Katarzyny Bartoszak z funkcji Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gnieźnie;
  6. w sprawie: powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gnieźnie oraz ustalenia wymiaru etatu i wysokości wynagrodzenia;
  7. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie;
  8. w sprawie: odwołania Krystyny Chlasta i Wojciecha Jaworskiego jako delegatów Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gnieźnie;
  9. w sprawie: wyboru delegata Powiatu Gnieźnieńskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu;
  10. w sprawie: zmiany uchwały nr III/17/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wyboru delegatów Powiatu Gnieźnieńskiego do Związku Powiatów Polskich;
  11. w sprawie: dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 -2013;
  12. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji Projektu „Pomoc” w ramach działania 1.3 – schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich;
  13. w sprawie: dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013, wpisania oraz zatwierdzenia zmian w realizacji projektu „Pierwszy Krok” w ramach Działania 1.2 – schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich;
  14. w sprawie: zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmiany nazwy ulicy 22 Lipca w Gnieźnie na ul. Gdańska dokonanej uchwałą Rady Miasta Gniezna z dnia 13 grudnia 2006 r. nr III/13/2006 w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Gnieźnie;
  15. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński;
  16. w sprawie: stawek dotacji do gospodarstwa pomocniczego Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie;
  17. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz na zaciągnięcie kredytu bankowego;
  18. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. "Modernizacja systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej w Gnieźnie przy ul. Św. Jana 2";
  19. w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie";
  20. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/343/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczącej zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
 1. Przyjęcie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2007 rok:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
  2. koreferat w sprawie projektu budżetu przedstawiany przez przewodniczącego Komisji Finansowej,
  3. odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu,
  4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. głosowanie uchwały budżetowej.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 3. Wolne głosy i informacje.
 4. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki