BIPPoniedziałek, 29.5.2023

VI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

VI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Proponowany porządek obrad:
(wstępny)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Udzielenie Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego Absolutorium za rok 2006.
  1. przedstawienie „Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2006 rok”
  2. dyskusja
  3. przedstawienie opinii wszystkich Komisji Rady oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu
  4. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego
 1. Przygotowanie szkół i młodzieży do matury 2007 - informacja o przebiegu próbnej matury.
 2. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg o przebiegu akcji zimowej i pozimowych stratach oraz o stanie dróg powiatowych.
 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za 2006 rok.
 4. Deklaracja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie diet Radnych
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: rozwiązania i przeprowadzenia likwidacji Powiatowej Kolumny Transportu Sanitarnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gnieźnie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018638
  2. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji Projektu "Zdobywam doświadczenie" w ramach Działania 1.2 – schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
  3. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji Projektu "Własny biznes" w ramach Działania 1.3 - schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
  4. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/189/2005 w sprawie: zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej
  5. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXIII/284/2006 w sprawie: ustalenia zasad odpłatności za pobyt osób w ośrodkach interwencji kryzysowej
  6. w sprawie: modernizacji boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych na terenie Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum im. M. Kosmowskiego w Trzemesznie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie
  7. w sprawie: zmiany uchwały nr IV/44/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. "Modernizacja systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 Specjalnej w Gnieźnie przy ulicy Św. Jana 2".
  8. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1 000 000 złotych (słownie: jeden milion złotych)
  9. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2007 rok.
  10. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na prace modernizacyjne prowadzone w bezpośrednim otoczeniu Muzeum Początków Państwa Polskiego przez Powiat Gnieźnieński i zawarcie w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Województwem Wielkopolskim
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 3. Wolne głosy i informacje.
 4. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki