BIPNiedziela, 28.5.2023

Szkolenia zawodowe uczniów

Szkolenia zawodowe uczniów
Wsparcia potrzebuje nie tylko kształcenie zawodowe, ale także kształcenie ogólne (licea). Należy zdecydowanie poprawić przygotowanie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do kontynuowania edukacji w szkołach wyższych, aby zdawalność na studia naszych absolwentów nie odbiegała na niekorzyść od wyników szkół poznańskich oraz najlepszych szkół w regionie. Aby to osiągnąć, trzeba zwiększyć np. możliwości materialne szkół.

Zarząd Powiatu podejmuje bardzo intensywne starania, aby szkolenie zawodowe i praktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych było prowadzone na odpowiednim poziomie i aby nie kształcić w specjalnościach, które po ukończeniu szkoły nie zapewnią uczniom zatrudnienia. W lutym tego roku starosta powołał kilku-osobowy zespół, który w szybkim tempie opracował koncepcję zmian w szkolnictwie zawodowym w naszym powiecie, dzięki którym otrzymamy szansę na lepsze kształcenie praktyczne. Zespół po analizie lokalnych możliwości i uwarunkowań uznał, iż:
  1. konieczne jest prowadzenie szkolenia uczniów/młodzieży w oparciu o wydzieloną instytucję szkoleniową/oświatową, finansowaną z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego. Zadanie to ma spełnić nowy podmiot edukacyjny: Centrum Edukacji Zawodowej - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Cieszkowskiego w Gnieźnie. W skład CEZ-ZSP wejdą także warsztaty szkolne, zlokalizowane w Gnieźnie (ul. Słowackiego) oraz w Trzemesznie i Witkowie. W ramach CEZ-ZSP nastąpić ma ukierunkowanie i zespolenie w ramach jednej instytucji szkolenia praktycznego w wybranych - deficytowych zawodach.
  2. szkolenie zawodowe dorosłych będzie odbywać się w ramach nowego podmiotu gospodarczego: CAiKZ - Centrum Aktywizacji i Kształcenia Zawodowego z udziałem majątku Powiatu Gnieźnieńskiego oraz z udziałem partnerów zewnętrznych - publicznych i prywatnych.
W marcu zespół zapoznał się z działaniem centrów kształcenia praktycznego w Chodzieży i Czarnkowie, analizowane były też inne rozwiązania, m.in. z Wrześni czy Świdnicy. W kwietniu członkowie zespołu przyglądali się natomiast, jak wygląda system i program szkoleń oraz metody stosowane w powiecie Teltow-Flaeming przez tamtejsze Centrum Szkoleń ZAL, będące prywatną firmą współpracującą zarówno z władzami samorządowymi, jak i z firmami produkcyjnymi czy usługowymi. Rozwiązania niemieckiego partnera w pełni odpowiadają na obecne i spodziewane zapotrzebowanie Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Wielkopol-ski i innych regionów w zakresie kształcenia praktycznego i ustawicznego i powinny zostać wykorzystane jako wzorzec do kształtowania zarówno zadań CEZ-ZSP, jak i zadań CAiKZ.

W tym samym czasie Powiatowy Urząd Pracy przygotował analizę potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem oczekiwanych kierunków kształcenia. W oparciu o tę analizę i ocenę istniejących zasobów ustalono pod-stawowe kierunki kształcenia praktycznego: obróbka metali, spawalnictwo, elektrotechnika, mechanika maszyn, zawody budowlane. Aby sprostać tym oczekiwaniom, w CEZ-ZSP zostaną odpowiednio zmodernizowane i wyposażone pracownie zawodowe. Ma w tym pomóc porozumienie z powiatem Teltow-Flaeming, z którym Powiat Gnieźnieński od wielu lat realizuje umowę o partnerstwie.

9 maja władze powiatu Teltow-Flaeming otrzymały od Starostwa Powiatowego w Gnieźnie komplet dokumentów, stanowiący rzeczową propozycję podpisania umowy o prowadzeniu wspólnego programu szkoleń. Zgodnie z umową strona niemiecka dostarczy nam podobny dokument, który określał będzie ich punkt widzenia na to, co możemy zrobić wspólnie.

Ponadto został sporządzony proponowany harmonogram działań na następne miesiące i lata. Naszemu partnerowi przedstawiliśmy zbiór najważniejszych zadań do realizacji w ramach partnerstwa. Będzie to m.in.:
  1. opracowanie jednolitych pod względem technicznym metod szkolenia praktycznego w wybranych specjalnościach, sporządzenie dokumentacji szkoleń, przeprowadzenie szkoleń kadry - 1. rok partnerstwa,
  2. wdrożenie opracowanych metod szkoleniowych w CEZ-ZSP w Gnieźnie - kolejne 3 lata,
  3. opracowanie koncepcji i planu ekonomicznego szkoleń zawodowych skierowanych dla dorosłych, uwzględniających wymianę pomiędzy partnerami - 1. rok partnerstwa,
  4. wdrożenie tych koncepcji i planu ekonomicznego przez wszystkich partnerów projektu - kolejne 3 lata.
Niezależnie od tego, jak zakończą się rozmowy z partnerem niemieckim, uruchomienie szkolenia młodzieży w CEZ-ZSP planowane jest na wrzesień 2007 roku.

Jerzy Kałwak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki