BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Konkurs grantowy dla młodzieży

Konkurs grantowy dla młodzieży
Organizatorem Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu Równać Szanse 2007 jest Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP z Leszna. Organizatorem konkursu na szczeblu centralnym jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Środki pochodzą z programu dotacyjnego Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Formami wsparcia dla organizacji wnioskującej jest dotacja w wysokości 7 tys. zł, a także udział w bezpłatnych szkoleniach i doradztwie.
Termin przesyłania wniosków upływa z dniem 10 października 2007 roku.
Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 stycznia 2008 roku i trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2008 roku.

Dotacje będą przyznawane na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez:
  • Wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych
  • Popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie
  • Kształtowanie aktywnych postaw młodzieży i tworzenie możliwości spełniania ich aspiracji
  • Podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, na przykład: praca w grupie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja
  • Tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną w tym działania młodzieży z różnych środowisk i miejscowości
  • Tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi
Centrum PISOP przyjmuje wnioski konkursowe z województw: wielkopolskiego, łódzkiego i lubuskiego. Wnioski należy przesyłać na adres: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, 64 - 100 Leszno, ul. PL. J. Metziga 26/6. Adres e-mailowy: leszno@rownacszanse.pl.

Informacje o programie organizator konkursu udziela telefonicznie pod numerem (065) 520 78 86.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki